Časové hledisko při podání daňových přiznání, úhrady daně a sankcí za nesplnění zákonných podmínek

Vydáno: 34 minut čtení

Cílem článku je pomoci ke snazší orientaci v oblasti lhůt rozhodných nejen pro včasné a řádné podávání daňových přiznání, ale také pro úhrady daňové povinnosti, to vše ve světle novelizovaného znění daňového řádu v případě podávání elektronických daňových přiznání a podávání přiznání poradcem. Jakkoliv nalézání daně na straně jedné a její placení na straně druhé jsou samostatnými daňovými procesy vedenými vlastními pravidly, přesto na sebe navazují a navzájem se ovlivňují. Za selhání v oblasti podávání přiznání a v oblasti placení daní nese daňový subjekt specifické následky – pokutu za opožděné podání (či za nepodání) daňového přiznání a úrok z prodlení za pozdní úhradu daně. Finanční efekty pokuty a úroku jsou precizovány v příkladech. S účinností od začátku roku 2021 došlo v České republice k významné změně v oblasti podávání daňových přiznání, vyvolané sílící potřebou elektronické komunikace mezi daňovými subjekty a správcem daně. Nad rámec této očekávané a plánované změny daňového řádu byly v souvislosti ekonomickými obtížemi vyvolanými zhoršenou epidemiologickou situací v ČR a s tím spojenými opatřeními také změkčeny faktické podmínky pro podávání daňových přiznání a úhradu daně (či spíše změkčeny sankce ukládané za nedodržení standardních platebních lhůt). Jakkoliv jdou tyto úpravy ve prospěch daňových subjektů, mohou působit poněkud nepřehledně.

Časové hledisko při podání daňových přiznání, úhrady daně a sankcí za nesplnění zákonných podmínek
Ing.
Jiří
Pšenčík,
Ph. D.
 
Základní lhůta pro podání daňového přiznání
U daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců (což se typicky týká daně z příjmů právnických a fyzických osob), je daňový subjekt dle § 136 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“ nebo „“) povinen podat daňové přiznání nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V této lhůtě musí být daňové přiznání odesláno správci daně, stačí tedy i jeho předání provozovateli poštovních služeb. V platnosti zůstala i pětidenní tzv. liberační lhůta. Podá-li daňový subjekt daňové přiznání ve lhůtě pět pracovních dnů po skončení základní lhůty pro podání daňového přiznání, nehrozí mu dle § 250 odst. 1 daňového řádu pokuta za opožděné tvrzení daně. V roce 2021 tedy končí základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 ve čtvrtek 1. 4. 2021 (konec lhůty se určuje dle § 136 odst. 1 ve spojení s § 33 odst. 1 daňového řádu). Kdyby však toto daňové přiznání bylo podáno ještě v pondělí 12. 4. 2021 (tzn. pátý pracovní den po uplynutí základní lhůty – v roce 2021 hrají roli i Velikonoce), bude sice podáno opožděně, ale pokuta za opožděné podání poplatníkovi hrozit nebude, když její stanovení daňový řád výslovně za těchto okolností vylučuje. Je však důležité si uvědomit, že daňové přiznání bylo podáno sice beztrestně, ale přesto po uplynutí zákonné lhůty a tedy pozdě. Bude-li naopak daňové přiznání podáno 13. 4. 2021 a později, může být toto pozdní podání sankcionováno uložením pokuty dle § 250 odst. 1 daňového řádu.
 
Prodloužená lhůta pro podání daňového přiznání v případě elektronického podání daňového přiznání
Snaha podpořit elektronizaci daňového řízení se projevila v novele daňového řádu mimo jiné také v § 136 odst. 2, kde je zakotvena výhoda pro daňový subjekt, který podá své daňové přiznání elektronicky. Výhoda je v podobě o jeden měsíc delší (a tedy komfortnější) lhůty pro toto podání. Platí tak, že podá-li poplatník daně z příjmů daňové přiznání počínaje rokem 2021 (tedy již za zdaňovací období kalendářního roku 2020) elektronicky, může tak včasně učinit až do konce dubna 2021. I zde platí tolerance (beztrestnost) pěti pracovních dnů daná efektem § 250 odst. 1 daňového řádu. Podání elektronického daňového přiznání se správci daně dopředu nijak neoznamuje, je na správci daně, aby, než bude konkrétní poplatníky k podání daňového přiznání vyzývat, vyčkal do konce prodloužené lhůty. Legislativní &uacut