Otázky a odpovědi: Dar příspěvkové organizaci

Vydáno: 2 minuty čtení

Měla by příspěvková organizace – a příp. na jakém řádku – zdanit peněžní dar od neziskové organizace (výhru)? Nebo je dar osvobozen? Výhru jsme zaúčtovali na rezervní fond a z něj jsme pak část vyčerpali, zbytek se vyčerpá letos. Domníváme se správně, že jelikož účtujeme také dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. , nemusíme dar danit (MD 511/D 321, MD 413/D 648)?

Otázky a odpovědi: Dar příspěvkové organizaci
Ing.
Zdeněk
Morávek
Předpokládám, že poplatníkem je příspěvková organizace. Z § 19b odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů vyplývá, že od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, mají-li sídlo na území České republiky. To znamená, že dar jako bezúplatný příjem je u příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem osvobozen od daně bez dalších podmínek. Vzhledem k tomu, že přijetí peněžního daru se neúčtuje do výnosů, ale do rezervního fondu, a není tedy součástí výsledku hospodaření, v daňovém přiznání se tento příjem nevylučuje. Čerpání daru na účtu 648 se potom posuzuje v rámci činnosti, ve které byl dar použit a podle toho se vyloučí ze základu daně (jako součást příjmů nepodnikatelské činnosti na řádku č. 101 současně s náklady na řádku č. 62). Případně, pokud by to bylo v rámci doplňkové činnosti, budou výnosy a náklady ponechány v základu daně, nicméně vždy bude tato operace daňově neutrální, protože výnosy a náklady budou ve stejné výši vyloučeny nebo ponechány v základu daně.
Pro úplnost doplňme, že pokud by se jednalo o státní příspěvkovou organizaci, z pohledu osvobození daru jako bezúplatného příjmu by se postupovalo podle § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona o daních z příjmů, a posuzovalo by se tedy, zda dar byl nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (účely umožňující odpočet daru od základu daně) nebo jeho kapitálové dovybavení. Z pohledu úpravy v daňovém přiznání by byl uplatněn stejný postup, jako je uveden u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.