Otázky a odpovědi: Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizace

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ jsou příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.?

Otázky a odpovědi: Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
V tomto případě je nutné rozlišovat daňovou a účetní oblast. Ke zvýšení hranice ze 40 000 Kč na 80 000 Kč došlo zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, a to v rámci novely zákona o daních z příjmů. Tato změna se ale týká výhradně oblasti daně z příjmů a daňového odpisování hmotného majetku, což může mít význam, pokud základní a mateřské školy jako příspěvkové organizace zřízené obcemi tento majetek využívají pro účely dosahování zdanitelných příjmů. Tuto variantu sice nelze vyloučit, nicméně bude určitě zcela výjimečná.
Mnohem důležitější je oblast účetní, kdy v případě těchto účetních jednotek bude postupováno podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jak vyplývá z § 14 odst. 4 této vyhlášky, pro účely účetnictví zůstala nadále hranice ocenění 40 000 Kč, v tomto případě tak k žádné změně nedošlo.
Obdobně tomu je i v případě nehmotného majetku, který byl v oblasti daně z příjmů zrušen a ze zákona o daních z příjmů zcela vypuštěn, ale z § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývá, že v účetní oblasti zůstala tato oblast zachována.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude školské zařízení rozhodovat, zda příslušný majetek bude pořízen z investičních nebo provozních prostředků, v případě hmotného majetku bude rozhodující hranice ocenění 40 000 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.