Daňové a účetní aspekty odpisu pohledávek za věřiteli v insolvenčním řízení, konkurzu a exekuci

Vydáno: 21 minut čtení
Daňové a účetní aspekty odpisu pohledávek za věřiteli v insolvenčním řízení, konkurzu a exekuci
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891, Rödl & Partner Tax, k. s.
Mgr.
Jitka
Mrázková,
daňová poradkyně, č. osv. 3575, Rödl & Partner Tax, k. s.
V tomto článku bychom čtenáře rádi seznámili s daňovými specifiky a možnými úskalími odpisů pohledávek, které jsou předmětem insolvenčního řízení
1)
, konkurzu nebo jsou součástí majetku postiženého exekucí
2)
. Konkrétní možnosti daňově účinného odpisu pohledávek analyzujeme dle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů
3)
ve vazbě na zákon o rezervách
4)
a dále i s ohledem na zákon o účetnictví
5)
. Vzhledem k obsáhlosti problematiky je článek omezen na odpisy pohledávek u jednotek, podnikatelů, účtujících v soustavě podvojného účetnictví.
Úvodem
Pohledávky jsou součástí aktiv prakticky všech účetních jednotek. Představují nárok věřitele na odpovídající peněžní či věcné protiplnění od dlužníka, a to v souladu s dohodnutými smluvními podmínkami na základě obchodní smlouvy, faktury, resp. daňového dokladu. Pohledávky mohou vznikat jak z obchodních, tak veřejnoprávních či z pracovně-právních vztahů. Jestliže pohledávka není dlužníkem uhrazena do konce data své splatnosti, dostává se dlužník do prodlení. Bohužel ne každá pohledávka je řádně a včas uhrazena, a tak lze asi ve všech účetních jednotkách nalézt více či méně problémových pohledávek po splatnosti, u nichž důvody problémů jsou různé – platební neschopnost dlužníka, spory o výši, pouhé pochybení při zaúčtování atd. Důsledkem je pak existence pohledávky v rozvaze věřitele ve výši, která neodpovídá současné reálné hodnotě. Tato skutečnost by měla z hlediska účetní zásady opatrnosti vést bez prodlení k reakci:6)
tvorbou opravné položky k pohledávce, jde-li jen o přechodné snížení její hodnoty, nebo
odpisem pohledávky, má-li věřitel důvodně za to, že se jedná o trvalé snížení hodnoty.
Účetní odpis pohledávky