Otázky a odpovědi: Datum uskutečnění vývozu do USA

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme plátci DPH a máme jediného odběratele, který je registrován k dani v EU i ČR, na VAT ČR fakturujeme v případě dodání do ČR, v ostatních případech využíváme VAT DK. Jak to bude s fakturací a výkazem DPH v případě, že náš odběratel z EU požaduje dodání přímo k jejich zákazníkovi do třetí země? Dopravu z ČR do USA si zajištuje zákazník dánského odběratele sám na vlastní náklady na základě faktury a dodacího listu, který mu vystavil náš dánský odběratel (naše matka, registrovaná k DPH v Dánsku a v ČR). K přechodu vlastnictví dochází již na území ČR? Doklady, které máme k dispozici: námi automaticky vystavená faktura na odběratele v Dánsku s datem 26. 2. 2021 a vývozní doprovodný doklad, který máme od zákazníka, zboží však vyplouvá až 20. 3. 2021. Může naše firma vykázat tuto částku v řádku 22 přiznání k DPH již v únoru?

Otázky a odpovědi: Datum uskutečnění vývozu do USA
Ing.
Ladislav
Pitner
V tomto dotazu jde o vývoz zboží z území EU do třetí země a jde o stanovení data, okamžiku, ke kterému plátce, jenž je vývozcem, přizná ve svém daňovém přiznání k DPH uskutečnění tohoto vývozu.
Dále uvádím, jak se určuje den, ke kterému vzniká plátci povinnost přiznat uskutečnění vývozu zboží, který je osvobozen od daně s nárokem na odpočet daně podle § 66 zákona o DPH (tedy i do kterého daňového přiznání k DPH, za který kalendářní měsíc, popř. čtvrtletí se vývoz uvádí).
Podle § 63 odst. 2 zákona o DPH u plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně (tedy i u vývozu zboží), vzniká povinnost přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění.
Podle § 66 odst. 3 zákona o DPH při vývozu zboží, který je osvobozen od daně, se za den uskutečnění plnění (a tedy za den vzniku povinnosti přiznat plnění v daňovém přiznání) považuje den výstupu zboží z území EU. Daňovým dokladem při vývozu zboží je daňový doklad podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona o DPH.
Touto problematikou se zabýval také příspěvek Koordinačního výboru Komory daňových poradců a GFŘ č. 492/25.01.17 Náležitosti daňového dokladu a den uskutečnění plnění při vývozu zboží, který přijal tyto závěry:
„V případě vývozu zboží ve smyslu § 66 zákona o DPH je okamžikem uskutečnění plnění datum, kdy zboží vystoupilo z území Evropské unie podle § 66 odst. 3 zákona o DPH, nicméně lze připustit v souladu se Směrnicí (o DPH) jako okamžik uskutečnění plnění datum, kdy došlo k dodání zboží dle § 21 zákona o DPH (kupujícímu ze třetí země). Na základě připuštění obou okamžiků uskutečnění plnění musí daňový doklad vystavený podle § 28 zákona o DPH obsahovat jeden konkrétní den uskutečnění plnění.“
Poznámky:
1.
Dále byl přijat závěr, že
„… lze souhlasit s návrhem přijmout sjednocující výklad, podle kterého nelze sankcionovat postup, a to ani pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, kdy plátce přizná osvobození od DPH při vývozu zboží v souladu s ustanovením § 63 odst. 2 zákona o DPH v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Nelze však vyloučit vyšší kontrolní aktivitu správce daně na základě jemu svěřených pravomocí podle § 11 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, mimo jiné, vyhledávací činnost a kontrolu plnění povinností daňových subjektů, neboť uvedeným způsobem bude docházet k nesouladu mezi údaji v daňovém tvrzení a v podpůrné evidenci“.
2.
Pro jistotu dodávám, že pokud by došlo k dodání zboží (k přechodu vlastnictví z plátce dodávajícího zboží na firmu z Dánska registrovanou k dani v DK a v ČR k okamžiku, kdy se zboží nachází v tuzemsku, jedná se o dodání zboží, které je zdanitelným plněním a podléhá platné sazbě daně.
Závěr:
Pro plátce, který je vývozcem zboží, je dnem uskutečnění plnění (vývozu zboží) datum, kdy zboží vystoupilo z území Evropské unie podle § 66 odst. 3 zákona o DPH, případně lze připustit v souladu se Směrnicí o DPH jako okamžik uskutečnění plnění datum, kdy došlo k dodání zboží dle § 21 zákona o DPH (kupujícímu ze třetí země).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.