Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus 2021 a test výše příjmů fyzické osoby

Vydáno: 2 minuty čtení

Co se považuje za příjmy u fyzické osoby, na jejichž základě se přiznává nárok na kompenzační bonus 2021? Jedná se o fyzickou osobu, která nevede účetnictví. Lze vzít vystavené faktury za srovnávané (resp. srovnávací) období nebo musíme počítat skutečné příjmy v hotovosti a na bankovním účtu v daném období bez ohledu na datum jejich fakturace (tj. i když se věcně vztahují ke zcela jinému období a v daném období byla provedena pouze jejich úhrada)? Jedná se o to, že při započtení skutečných příjmů (nikoliv faktur vydaných) dojde ke značnému zkreslení rozsahu činnosti, neboť ty nejvýznamnější faktury nebudou kvůli pozdější úhradě započteny, čímž není splněn test 50% snížení příjmů a dojde ke ztrátě nároku na kompenzační bonus (daná situace nastane, i když zvolíme srovnávací období o rok později). Pokud bychom započetli pouze „tržby“ z vydaných faktur v období (nikoliv peněžní úhrady), pak bychom nárok měli.

Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus 2021 a test výše příjmů fyzické osoby
Ing.
Ivana
Pilařová
Poplatník vedoucí daňovou evidenci pracuje ve vztahu k základu daně s příjmy a výdaji. Z jejich rozdílu se stanoví základ daně z příjmů. Poplatník vedoucí daňovou evidenci není účetní jednotkou, proto nemůže pracovat s pojmy výnosy a náklady, a to ani ve vztahu ke stanovení základu daně z příjmů, ani ve vztahu ke splnění podmínek § 6 a 8 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.
Proto opravdu není možné a odporovalo by textu zákona, aby namísto příjmů byly do testů majoritních příjmů či testů významného dotčení uvedeny „výnosy“, nikoliv skutečné příjmy.
„Zkreslení“, které tazatel uvádí, je součástí metody stanovení základu daně fyzické osoby, která vede daňovou evidenci, z takto stanoveného základu daně se odvozuje daňová povinnost i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Metoda je postavena na rozdílu skutečných příjmů a skutečných výdajů, nikoliv na zkreslení skutečnosti. Pokud si tuto metodu poplatník vybral, musí s touto skutečností počítat, případně se může, dle svého uvážení, stát účetní jednotkou.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021