Otázky a odpovědi: Společnost bez právní osobnosti a obrat pro vznik účetní jednotky

Vydáno: 5 minut čtení

Dvě fyzické osoby (účastníci) podnikají na základě smlouvy o společnosti (ve „sdružení“). Obě jsou plátci DPH. Obrat za sdružení celkem bez DPH činí 40 mil. Kč. Zákon o účetnictví stanoví, že účetní jednotkou se stává také podnikatel fyzická osoba, která přesáhne obrat (podle zákona o DPH ) za kalendářní rok ve výši 25 mil. Kč. Před poslední novelou zákona o DPH jsme DPH řešili asi jako většina ostatních sdružení, tedy jeden z účastníků celý rok vedl daňovou evidenci a podával daňové přiznání pro účely DPH za celé sdružení, tedy obrat byl 40 mil. Kč Následně si každý z účastníků sdružení uplatnil ve svém přiznání k dani z příjmů adekvátní podíl. Co se týče limitu pro účetní jednotku, tady jsme vycházeli z komentářů, názoru FÚ a zavedené praxe, že byť byl obrat účely DPH u účetnictvím pověřeného účastníka vyšší než 25 mil. Kč, pro účely vzniku účetní jednotky se vycházelo z obratu ve výši podílu na každého účastníka, tedy 20 mil. Kč na každého. Od roku 2019 ale došlo novelou o DPH ke změně, kdy je povinnost, aby si každý účastník sdružení uplatnil poměrné plnění na vstupu i výstupu, každý ve svém přiznání k DPH. My jsme se rozhodli pro cestu přefakturace. Tedy účastník pověřený daňovou evidencí zjistí zdanitelná plnění na vstupu i výstupu za celé sdružení a následně podíl plnění na vstupu přefakturuje na druhého účastníka a zároveň druhý účastník přeúčtuje na prvního svůj podíl na uskutečněných plněních. Obrat pro účely DPH prvního účastníka tímto stoupl z 40 mil. na 60 mil. a obrat pro účely DPH druhého účastníka na 20 mil. Kč. Ten obrat je ale trochu fikce, protože jde pouze o přeúčtování. Co se týče přiznání k dani z příjmů, stále bude mít každý z účastníků ve svém přiznání příjmy 20 mil. Kč. Otázka tedy zní: Stávají se uvedené osoby účetní jednotkou, pokud v roce 2019 obrat pro DPH prvního účastníka dosáhl 60 mil. Kč, přestože skutečný příjem pro účely daně z příjmů je stále shodných 20 mil. Kč?

Otázky a odpovědi: Společnost bez právní osobnosti a obrat pro vznik účetní jednotky
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle dřívější právní úpravy se do obratu společníka společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) zahrnoval individuální obrat dosahovaný tímto společníkem samostatně mimo společnost a obrat dosahovaný celou společností.
S účinností od 1. 7. 2017 byla všechna speciální ustanovení upravující registraci a postupy při uplatňování a správě daně z přidané hodnoty u společníků sdružených ve společnosti zrušena a podle současné právní úpravy musí každý společník společnosti plnit všechny daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), samostatně sám za sebe, nikoliv jako dosud v případě společnosti prostřednictvím určeného společníka.
Podle nové právní úpravy platí, že obratem každého společníka společnosti je součet obratu dosaženého společníkem v rámci společnosti a obratu dosaženého jím samostatně mimo společnost.
Podle § 4a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:
a)
zdanitelné plnění,
b)
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
c)
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
To znamená, že výši dosaženého obratu podle zákona o dani z přidané hodnoty je nutno zjišťovat z úplat náležejících za uskutečněná plnění, jak výše uvedeno, nikoliv z dosažených příjmů.
Jak bylo již uvedeno, je podle současné právní úpravy veškerý postup společníků z hlediska DPH v rámci společnosti založen na samostatném působení každého společníka. V praxi mohou nastat různé varianty jednání společníků vůči třetím stranám i mezi sebou navzájem. Podle Informace GFŘ čj. 74028/17/7100-20116-709973, k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 (dále jen „Informace GFŘ“), je na úvaze společníků, jaký konkrétní postup zvolí, avšak při uplatňování DPH musí společníci respektovat pravidla vymezená zákonem o dani z přidané hodnoty a samozřejmě i skutečný charakter realizace ekonomických činností v rámci společnosti. Uvedená Informace GFŘ obsahuje příklady postupu společníků z hlediska DPH (včetně zjišťování výše obratu podle zákona o dani z přidané hodnoty) v různých situacích; v žádném případě ale není uvažováno s postupem uvedeným v dotazu, tj. s „přefakturací podílů na uskutečněných a přijatých plněních mezi společníky společnosti“.
V Informaci GFŘ je uvedeno, že v případech, kdy jeden ze společníků jedná s třetí osobou (odběratelem) ve společné věci vlastním jménem na svůj účet (ve výši svého podílu na činnosti uskutečňované na základě společenské smlouvy) a na účet ostatních společníků (ve výši podílu ostatních společníků na činnosti uskutečňované na základě společenské smlouvy), a všichni společníci se na společné činnosti podílejí ve smluvně stanoveném poměru, postupují společníci, kteří jsou plátci, podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty (v případě dodání zboží), resp. § 14 odst. 2 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty (v případě poskytnutí služby). Na daňovém dokladu vystaveném pro odběratele bude fakturující společník uveden jako poskytovatel celého plnění a v návaznosti na to uvede údaje o předmětném plnění ve své evidenci pro účely DPH a v daňových tvrzeních. Ostatní společníci, kteří jsou plátci, pak musí na svých daňových dokladech deklarovat uskutečnění plnění ve výši svého podílu na činnosti provedené na základě společenské smlouvy společníkovi, který fakturoval plnění třetí osobě (odběrateli), a takto je v odpovídajícím rozsahu vykázat ve svých evidencích pro účely DPH a v daňových tvrzeních.
Pro účely zákona o účetnictví se do obratu, který je podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví kritériem pro vznik účetní jednotky, zahrnují kromě obratu vymezeného v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty navíc i veškeré úplaty za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko a také úplaty za plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona o dani z přidané hodnoty, která jsou pouze doplňkovou činností uskutečňovanou fyzickou osobou příležitostně.
Jestliže byl při společném podnikání dvou společníků v rámci společnosti dosažen za sledované období obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty (včetně případných plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu) ve výši 40 mil. Kč, pak v případě, že se na společném podnikání podíleli oba společníci rovným dílem, připadá na každého z nich obrat v rámci společnosti ve výši 20 mil. Kč. Pokud ve sledovaném období ani jeden ze společníků nedosáhl žádný obrat samostatně mimo společnost, znamená to, že ve sledovaném období obrat podle § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví u žádného z nich nepřesáhl limit 25 mil. Kč stanovený v tomto ustanovení pro vznik účetní jednotky.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.