Otázky a odpovědi: Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem

Vydáno: 2 minuty čtení

Klientka má dceru ve věku 14 let. Dceru má po rozvodu svěřenou do své péče. V létě dcera odešla žít trvale k otci, od té doby se táhnou soudy o svěření do péče. Dcera žije s otcem v jeho domácnosti, k matce zajede jednou až dvakrát do měsíce, vrátit se domů k matce odmítá. Může si matka uplatnit celý rok zvýhodnění na tuto dceru, protože je soudem svěřena do její péče, nebo si může uplatnit pouze měsíce, kdy s ní prokazatelně žila ve společně hospodařící domácnosti?

Otázky a odpovědi: Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě upravuje § 35c odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Rodič má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti.
V § 38k ZDP je uvedeno, že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba.
Podmínky prokazování nároku na uplatnění daňového zvýhodnění jsou uvedeny v § 38l odst. 3 ZDP.
V pokynu GFŘ-22 v části k čl. 38l odst. 3 je uvedeno, že z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění je rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Skutečnost, že dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, prokazuje zaměstnanec u zaměstnavatele svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani. Jedná-li se o dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů, nebo v případě nesezdaných rodičů při absenci podrobnější úpravy v zákoně lze doporučit, aby zaměstnanec doložil, že druhý z rodičů daňové zvýhodnění na dané dítě ve zdaňovacím období neuplatňuje, nebo je uplatňuje jen po určitou dobu (např. jeho čestným prohlášením), a je-li tento druhý z rodičů zaměstnán, také potvrzením jeho zaměstnavatele. Pokud by uplatnili daňové zvýhodnění na dítě současně oba rodiče, jednalo by se o neoprávněně uplatnění slevy na dítě.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů