Paušální daň

Vydáno: 27 minut čtení

Novelou zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 540/2020 Sb. , kterou se mění zákon č. 596/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní (dále jen „novela ZDP“ nebo „zákon o paušální dani“) se do českého daňového systému vložila další možnost pro fyzické osoby, jak odvádět daň z příjmů. Jedná se o stanovení jedné pevné částky odvodu, který zahrnuje jak odvod daně z příjmů, tak i povinných pojištění, tedy zdravotního pojištění, pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Paušální daň
Ing.
Jiří
Šperl
Tato paušální daň nahradila možnost stanovení daně paušální částkou, která od roku 2021 definitivně skončila. Samozřejmě možnost podávat daňové přiznání a přiznávat daň na základě vedené daňové evidence, na základě vedeného účetnictví, stejně jako možnost základ daně stanovit s uplatněním výdajů procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) zůstává nedotčena.
Vzhledem ke stanoveným podmínkám je ale pro rok 2021 možnost vstoupit do paušálního režimu dostupná už jen osobám, které v roce 2021 teprve zahájí podnikání. Fyzické osoby již podnikající před novelou mohly podat oznámení o vstupu do paušálního režimu pouze do pondělí 11. 1. 2021 (desátý den stanovený zákonem připadl na neděli). Pokud tak neučinily, mohou do paušálního režimu vstoupit opět až pro rok 2022, pokud podají oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději do 10. 1. roku 2022.
Na otázku, zda se vyplatí vstoupit do paušálního režimu, není jednoznačná paušální odpověď, ale každý poplatník si musí udělat své vlastní posouzení podle svých konkrétních podmínek.
Hlavní výhodou paušální daně je při splnění zákonných podmínek její jednoduchost; v případě, že jsou splněny zákonné podmínky a zálohy placené v paušálním režimu se budou rovnat paušální dani, poplatník má vyrovnány své povinnosti k dani z příjmů fyzických osob i zdravotní pojišťovně a Správě sociálního zabezpečení řádným zaplacením konkrétní, předem známé částky záloh na paušální daň.
Poplatník tedy nemusí vést žádnou evidenci ani podávat daňové přiznání a přehledy na zdravotní a sociální pojištění.
Na druhou stranu je nutno počítat s tím, že v paušálním režimu nelze stanovenou platbu nijak snížit, tedy nelze uplatňovat daňové odpočty, slevy na dani, daňové zvýhodnění, zápočet daně zaplacené v zahraničí atd.
Pro rok 2021 je výše paušální zálohy stanovena na 5 469 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje minimální pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, pojistné na sociální pojištění stanovené jako minimální pojistné navýšené o 15 %, tedy 2 588 Kč x 1,15 = 2 976 Kč, a daň z příjmů v pevné výši 100 Kč.
Zálohy na paušální daň jsou splatné do 20. dne zálohového období, na které se záloha platí s tím, že zálohové období je měsíc. Pouze v měsíci, kdy poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, je záloha za tento měsíc splatná do 20. dne následujícího zálohového období, tedy v tomto měsíci se platí současně dvě zálohy.
Vzhledem k tomu, že minimální výše pojistného je každoročně odvozována od průměrné mzdy stanovené jako všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění za rok o dva roky předcházejíc&ia