Otázky a odpovědi: Nemovitost jako bezúplatný příjem a prodej domu po rodičích

Vydáno: 2 minuty čtení

Darovací smlouvou na mne vzdálený příbuzný (nespadá do osvobození dle zákona) přepsal pozemky v hodnotě 2 mil. Kč dle znaleckého posudku. Příjem musím zahrnout do přiznání k dani z příjmů fyzických osob (mám příjmy ze závislé činnosti a z pronájmu). Existuje nějaká možnost k příjmu 2 mil. Kč z darovací smlouvy přiřadit i nějaké výdaje? Nebo zdaňuji celou částku 15 %? Druhá otázka je k prodeji domu, který jsem zdědil po svých rodičích. Je nutné i zděděnou nemovitost držet nejméně 5 let, aby při prodeji byl příjem osvobozen?

Otázky a odpovědi: Nemovitost jako bezúplatný příjem a prodej domu po rodičích
Ing.
Petra
Konderlová
Darování pozemků v hodnotě 2 mil. Kč
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou také ostatní příjmy, mezi které patří v souladu s § 10 odst. 1 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), také bezúplatné příjmy, pokud nesplňujete osvobození od daně zejména dle § 4a ZDP a § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Pokud má tento bezúplatný příjem nepeněžní podobu, potom se oceňuje v souladu s úpravou § 3 odst. 3 ZDP a obecně tedy podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. U nemovité věci je stanovení ocenění mnohem složitější, a v tomto případě se v řadě případů poplatník bez znaleckého posudku neobejde.
Co se týká případného uplatnění výdaje za zpracování znaleckého posudku jako daňově uznatelného výdaje, jak vyplývá z § 10 odst. 4 ZDP, základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Znalecký posudek za tento výdaj považovat v tomto případě nelze. Můžete si ale z darovaných pozemků uplatnit výdaje jako např. poplatek za zápis do katastru nemovitostí, poplatek za ověření podpisů na darovací smlouvě, poplatek za zpracování darovací smlouvy atd. zde se jedná o výdaje na dosažení tohoto bezúplatného příjmu.
Prodej zděděného domu
Zde je situace jednodušší, dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP se příjem z prodeje nemovitých věcí osvobozuje od daně z příjmů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem nemovité věci 5 let. Tato doba se zkracuje o dobu, ve které nemovitá věc byla ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o nemovitost nabytou děděním od zůstavitele, který byl příbuzný v řadě přímé (což rodiče jsou) nebo manželem. V tomto případě tedy nemusíte dodržet držbu zděděné nemovité věci po rodičích 5 let, započítává se i doba, po kterou dům vlastnili rodiče.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů