Otázky a odpovědi: Paušální výdaje na automobil

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ, neplátce DPH, ke své ekonomické činnosti využívá soukromý automobil, který není zahrnutý v obchodním majetku. Automobil je využíván jak k ekonomickým, tak k soukromým činnostem. V daňovém přiznání by chtěl využít paušál na auto ve výši 4 000 Kč/měsíc. Je povinnost vést v daňové evidenci účtenky od pohonných hmot (cesty jsou kombinované se soukromými) tak, aby se následně v daňovém přiznání vyloučily v tabulce E jako položky zvyšující výsledek hospodaření – přičemž hodnota účtenek za PHM bude vyšší než 48 000 Kč? Nebo je akceptovatelný pouze zadaný paušál na dopravu ve výši 48 000 Kč, bez vyplněných PHM v tabulce E?

Otázky a odpovědi: Paušální výdaje na automobil
Josef
Rajdl
V dotazu uvedený případ se týká principů vedení daňové evidence, předně je tak třeba podívat se, co se vlastně daňovou evidencí rozumí a co od ní zákon vyžaduje. Daňová evidence pro účely daně z příjmů fyzických osob je obecně řešena v § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), přičemž v odstavci 1 je uvedeno, co si pod daňovou evidencí představit:
„Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a dluzích.“
Zároveň je vhodné si připomenout základní pravidlo, jaké výdaje lze uplatnit v základu daně. V tomto smyslu je zajímavý zejména úvod odst. 1 § 24 ZDP, který říká:
„Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.“
V souvislosti s výdajovým paušálem na dopravu silničním motorovým vozidlem je pak ještě třeba zmínit zejména ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a § 25 odst. 1 písm. x), kde je uveden právě výdajový paušál na dopravu silničním motorovým vozidlem, resp. daňová neuznatelnost výdajů na pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě vynaložených v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu.
Ve stručnosti lze shrnout, že účelem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů fyzických osob, a pokud poplatník nechce uplatňovat výdaje na spotřebované pohonné hmoty v prokázané výši, nevidím z hlediska daně z příjmů ani důvod, proč by tyto výdaje musel vést v daňové evidenci. Zvýšení základu daně v tabulce E daňového přiznání je třeba provést např. z důvodu uvedeného v § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2 „o částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů)“. To by bylo třeba provést, pokud by se takové částky v daňové evidenci a následně v základu daně vyskytovaly.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů