Zdravotní pojištění - kdy je a není za studenta plátcem pojistného stát

Vydáno: 12 minut čtení

Studium na střední nebo vysoké škole představuje pro mnoho mladých lidí důležitou životní etapu a v přímé návaznosti na zákon o státní sociální podpoře je z pohledu zdravotního pojištění důležitá doba studia jako období soustavné přípravy na budoucí povolání neboli nezaopatřenosti. Po toto období má student řešen svůj pojistný vztah jako osoba, za kterou platí pojistné stát.

Zdravotní pojištění – kdy je a není za studenta plátcem pojistného stát
Ing.
Antonín
Daněk
 
Studium na střední škole
Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole, středním odborném učilišti.
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria, je-li tato zkouška konána v květnu nebo v červnu, do konce období školního vyučování školního roku, tj. zpravidla do 30. 6.
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se dále považuje období školních prázdnin (tj. 1. 7. – 31. 8.) bezprostředně navazujících na ukončení studia, nebo na dobu uvedenou v § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pokud dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost dle ustanovení §10 cit. právní normy a ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Období tzv. posledních prázdnin, na které již bezprostředně nenavazuje další studium, se z hlediska ukončení nezaopatřenosti dítěte posuzuje například z p