Změny v pravidlech pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží v příkladech

Vydáno: 28 minut čtení

Při dodávání zboží mezi členskými státy musí osoby povinné k dani respektovat pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen DPH či daň) stanovená Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH ) a navazujícími právními předpisy EU, a to zejména nařízením Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen prováděcí nařízení ke směrnici o DPH ). Směrnice o DPH byla s účinností od 1. 1. 2020 novelizována směrnicí Rady (EU) 2018/1910 , kterou se mění směrnice o DPH , pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel pro obchod mezi členskými státy, tj. tzv. quick fixes. Navazující změny byly provedeny k témuž datu také v prováděcím nařízení ke směrnici o DPH . Tato novelizovaná pravidla měla být s účinností od 1. 1. 2020 promítnuta do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), ale projednávání a schvalovaní příslušné implementační novely zákona o DPH se o několik měsíců zdrželo. Tato novela, která je součástí zákona č. 343/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, ve znění pozdějších předpisů, nabyla nakonec účinnosti až od 1. 9. 2020. V článku jsou s využitím příkladů vysvětleny praktické dopady nejvýznamnějších změn v pravidlech pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží. Nejprve jsou vysvětlena novelizovaná pravidla pro osvobození od daně při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu, včetně jeho přemístění z tuzemska do jiného členského státu a zpět z jiného členského státu do tuzemska. Návazně jsou shrnuta pravidla pro uplatňování daně při dodání zboží v řetězci a v závěrečné části článku pravidla pro dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie (dále jen EU).

Změny v pravidlech pro uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek zboží v příkladech
Ing.
Václav
Benda
 
Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
Dodáním zboží do jiného členského státu se podle § 13 odst. 2 zákona o DPH rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Do konce roku 2020 bylo třeba posuzovat jako dodání zboží do jiného členského státu také dodání zboží z tuzemska do Velké Británie, přestože Velká Británie k 31. 1. 2020 vystoupila z EU a v souladu s dohodou o vystoupení
se tak stala tzv. třetí zemí. Podpisem Dohody o vystoupení Spojeného království z EU bylo však od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020 zavedeno přechodné období, během kterého se na Velkou Británii i nadále vztahovalo veškeré právo EU a vzájemný obchod dočasně probíhal na základě pravidel vnitřního trhu EU, a proto dodání zboží z tuzemska do Velké Británie bylo posuzováno jako dodání zboží do jiného členského státu. To se však od 1. 1. 2021 změnilo, jak potvrzuje informace GFŘ zveřejněná na webových stránkách Finanční správy v prosinci 2021. Od tohoto data je třeba při dodání zboží z tuzemska do Velké Británie postupovat jako při vývozu zboží do třetí země, s výjimkou dodání zboží do Severního Irska, které bude mít minimálně po dobu čtyř let po skončení přechodného období postavení členského státu, tj. v tomto období se bude dodání zboží do Severního Irska posuzovat jako dodání zboží do jiného členského státu.
Podle čl. 138 směrnice o DPH, který byl s účinností od 1. 1. 2020 novelizován, osvobodí členské státy od daně zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo jejich území, avšak uvnitř Společenství, a to prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich. Jedná se o odeslání nebo přepravu které je uskutečněné pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, která jedná jako taková, v jiném členském státě, než ve státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží. Toto ustanovení směrnice o DPH se prakticky promítá do novelizovaného znění § 64 zákona o DPH, podle něhož je za stanovených podmínek osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně dodání zboží do jiného členského státu.
Podle novelizovaného znění § 64 odst. 1 zákona o DPH je dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a)
osoba, které je zboží dodáváno, sdělí plátci své DIČ pro účely DPH,
b)
zboží bude odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
c)
plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení