Jak je upravena silniční daň? Přinášíme přehled pro rok 2021

Vydáno: 8 minut čtení

Veškeré povinnosti, týkající se silniční daně upravuje zákon č. 16/1993 Sb. , o silniční dani, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dani“). V něm je mimo jiné stanoveno, která vozidla jsou předmětem daně, která jsou od silniční daně osvobozena a která nejsou předmětem této daně, a tudíž se na ně silniční daň nevztahuje. Rozdělení vozidel do těchto tří kategorií je klíčové pro určení daňových povinností za zdaňovací období.

Jak je upravena silniční daň? Přinášíme přehled pro rok 2021
Milan
Mareš,
Alena
Musilová,
daňoví poradci Rödl & Partner
 
Úvod do problematiky silniční daně
Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou
registrovaná a provozovaná v České republice
a
zároveň využívaná poplatníkem k jeho ekonomické činnosti
, tj. činnosti, která je u poplatníka předmětem daně z příjmů.
Vždy
, bez ohledu na to, zda jsou používána k ekonomické činnosti,
jsou předmětem silniční daně nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a jejich přípojná vozidla
. Naopak předmětem daně nejsou samojízdné pracovní stroje, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.
Osvobozena od silniční daně jsou například vozidla s největší povolenou hmotností do 12 tun, která jezdí na alternativní pohon (LPG, elektřina apod.), hasičská vozidla, vozidla bezpečnostních sborů, vozidla zdravotních služeb, vozidla zabezpečující linkovou a vnitrostátní dopravu, zametací vozidla a řada dalších.
Skutečnost, zda vozidlo je nebo není předmětem daně nebo je od daně osvobozeno, je velmi důležitá pro určení toho, zda se vlastník nebo provozovatel vozidla bude muset v daném kalendářním roce registrovat k silniční dani.
U vozidel, která jsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozena, je poplatníkem silniční daně zpravidla právnická nebo fyzická osoba, která je zapsaná v technickém průkazu vozidla. Může se jím ale stát i zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za pracovní cesty, ke kterým zaměstnanec využívá vlastní vozidlo.
 
Co na nás čeká v roce 2021
Zaměříme se na přehled povinností, které čekají poplatníky silniční daně v následujícím roce, tedy v roce 2021.
 
Přiznání k dani silniční
Poplatníci, kteří byli registrováni jako plátci silniční daně již v roce 2020, musí nejpozději do 1. 2. 2021 podat daňové přiznání a ve stejném termínu uhradit i nedoplatek daně. Zde je třeba připomenout, že přiznání musí podat i poplatníci, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli vozidel, která jsou od daně silniční osvobozena.
V roce 2020 byl zákon o silniční dani novelizován zákonem č. 299/2020 Sb., změna některých daňových zákonů a zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem SARS CoV-2. Touto novelou došlo ke snížení sazeb vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny (tj. všech vozidel kromě osobních automobilů) o 25 %. Změna sazeb byla účinná až od 1. 7. 2020, ale použije se zpětně pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období, pokud nedojde ke změně zákona.
Nové sazby bylo možno zohlednit už při platbě zálohy splatné nejpozději 15. 7. 2020. Zpětně měly být těmito novými sazbami přepočítány i zálohy za 1. a 2. čtvrtletí 2020. Pokud poplatník přepočet záloh neprovedl a uhradil zálohy za rok 2020 v původní výši, použije se rozdíl mezi skutečně zaplacenými zálohami a zálohami přepočtenými sníženou sazbou na úhradu následujících záloh za rok 2020. Zde je třeba upozornit na to, že pokud poplatník vůbec neprovedl přepočet záloh za rok 2020 sníženou sazbou, měl by tento přepočet zohlednit v daňovém přiznání za rok 2020.
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 byly vybraným subjektům prominuty všechny zálohy na silniční daň na zdaňovací období roku 2020. Veškeré podmínky prominutí záloh na daň jsou zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 22/2020 a č. 25/2020.
Mezi vybrané subjekty patří ty, jejichž činnosti byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021. Jedná se například o provozování restauračních zařízení a barů, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, pořádání veletrhů a další. Vybranými subjekty jsou i ty, jejichž příjmy v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházely z maloobchodního prodeje a z poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají dovoleny i v období od 22. 10. 2020, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně. Prominutím záloh ovšem nedochází k prominutí samotné daně, proto musí být daň za zdaňovací období roku 2020 zohledněna v daňovém přiznání za rok 2020 a její úhrada musí proběhnout nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání, tedy nejpozději do 1. 2. 2021.
 
Registrace nových poplatníků v roce 2021
Nový vlastník (provozovatel) vozidla, které je předmětem silniční daně, se stává poplatníkem daně od měsíce, kdy vozidlo poprvé použil k ekonomické činnosti a současně byl uveden v technickém průkazu vozidla jako jeho vlastník či provozovatel. V takovém případě musí podat přihlášku k registraci k dani silniční, a to ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na tuto daň, tedy v termínu do 15. 4. 2021, 15. 7. 2021, 15. 10. 2021 a 15. 12. 2021. Přihláška se podává na předepsaném tiskopise územnímu pracovišti finančního úřadu podle sídla společnosti či bydliště poplatníka a lze ji podat elektronicky prostřednictvím daňového portálu Finanční správy.
 
Zálohy na daň v roce 2021
Další povinností nových, ale i stávajících poplatníků je hradit v průběhu roku 2021 zálohy na silniční daň za zdaňovací období roku 2021. Výše záloh činí jednu dvanáctinu příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém poplatníkovi vznikla povinnost daně. Zálohy se hradí čtvrtletně, v termínech nejpozději do 15. 4. 2021, 15. 7. 2021, 15. 10. 2021 a 15. 12. 2021.
V této souvislosti je důležité si uvědomit, že v situacích, kdy zaměstnanci používají vlastní vozidla na pracovní cestě, vzniká zaměstnavateli povinnost hradit silniční daň i za tato vozidla, pokud povinnost nevznikla již provozovateli vozidla (zaměstnanci). Poplatník daně (zaměstnavatel) může volit mezi dvěma způsoby výpočtu daně, a to mezi úhradou příslušné výše daně za každý měsíc, ve kterém bylo vozidlo použito pro účely pracovní cesty, případně hradit 25 Kč za každý den pracovní cesty. Rozhodnout se může podle toho, co je pro něj výhodnější, ale způsob hrazení se u jednotlivých vozidel během celého zdaňovacího období nesmí měnit.
Při placení záloh lze zohlednit i případný zánik daňové povinnosti, například při prodeji nebo při změně účelu použití vozidla, které bylo předmětem silniční daně. V takovém případě daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti, ze kterých tato povinnost vyplývala. Při změně poplatníka daně v průběhu zdanitelného období daňová povinnost původnímu poplatníkovi zaniká v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém vznikla daňová povinnost novému poplatníkovi. Výsledná daň činí součin jedné dvanáctiny roční sazby a počtu kalendářních měsíců, ve kterém trvala daňová povinnost.
 
Vozidla s cizí RZ
Samostatnou kapitolou jsou vozidla se zahraniční registrační značkou, která jsou v České republice používána k ekonomické činnosti. Jejich uživatelé často tápou v odpovědi na otázku, zda tato vozidla podléhají silniční dani v České republice či nikoliv.
Vzhledem k tomu, že český zákon o silniční dani definuje předmět daně jako silniční motorové vozidlo, které musí být současně registrováno i provozováno v České republice, není takové vozidlo předmětem silniční daně v České republice, i když je na území České republiky používáno k ekonomické činnosti. Otázkou je samozřejmě soulad s dalšími předpisy, ale tímto tématem se budeme zabývat v dalším článku.
S ohledem na složitou situaci v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 nelze vyloučit, že nás v roce 2021 opět čekají další změny a opatření.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020. Zveřejněno v časopise Daně a právo v praxi 1/2021.