DPH při zasílání zboží

Vydáno: 18 minut čtení

Zasíláním zboží se pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “) rozumí dodání zboží mezi členskými státy, je-li odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou. Zároveň platí, že předmětné zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně.

DPH při zasílání zboží
Ing.
Václav
Benda
Pravidla pro uplatňování DPH při zasílání zboží, která se promítají do zákona o DPH, vyplývají z příslušných ustanovení směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“) a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen „prováděcí nařízení“). S účinností od 1. 7. 2021 bude provedena změna pravidel, a to jak ve výše uvedených předpisech EU, tak i v zákoně o DPH, pro uplatňování daně při zasílání zboží, pro něhož bude zavedeno označení „prodej zboží na dálku“. V článku jsou nejprve vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatňování daně při zasílání zboží, a to jak při jeho zasílání z tuzemska do jiného členského státu, tak i naopak z jiného členského státu do tuzemska. V další části článku jsou vysvětleny základní principy změn, které by měly na základě změn předpisů EU a zákona o DPH nabýt účinnosti od 1. 7. 2021 pro prodej zboží na dálku.
 
Vymezení pojmu zasílání zboží
Podle § 8 odst. 4 zákona o DPH se zasíláním zboží v souladu s čl. 33 směrnice o DPH rozumí dodání zboží mezi členskými státy, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou. Podmínkou je, že předmětné zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně (např. občanovi jako osobě nepovinn

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty