Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků - 2. část

Vydáno: 23 minut čtení

V předcházející části jsme se věnovali pořízení ordinace, jejímu vybavení majetkem a základnímu členění tohoto majetku. Nyní se více podíváme na jednotlivé složky tohoto obchodního majetku, čili majetku vloženého do vybavení FO k výkonu samostatné činnosti, a dále popíšeme, jakým způsobem se podílí na tvorbě profitu lékaře. Majetek vložený k výkonu profese ve formě FO tvoří dvě základní složky, a to dlouhodobý majetek (budova, pozemek, stroje, přístroje), čili dlouhodobý majetek hmotný, ale také dlouhodobý majetek nehmotný, jako je především speciální software a ocenitelná práva (například know-how, nájemné, logo apod.). Další majetkové složky tvoří druhá velká skupina majetku, tj. oběžný majetek, jako jsou peníze, materiál, nedokončené produkty atd.. V úvahu nebereme třetí možnou majetkovou složku, tj. finanční majetek, který je označován také jako „odložený“ majetek, tedy to, co lékař nepotřebuje k výkonu své profese, ale ukládá si získané peníze do určitých majetkových složek, jako jsou cenné papíry, peníze na spořících účtech, starožitnosti, zlato apod. Budeme se tedy zabývat dlouhodobým majetkem a oběžnými prostředky.

 

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
1. Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek je představován fyzicky budovami, stroji, zařízením, pozemky, ale také licencemi, know-how, softwarem atd. Proto ho dělíme na dlouhodobý majetek hmotný (dále také „DHM“) a nehmotný (dále také „DNM“).
 
Definice DHM
(Definice je uvedena dle znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), platného pro rok 2020, existuje tedy předpoklad možného zvýšení vstupní ceny v dalších letech. Definice není uvedena celá, vyjímáme pouze pasáže, které mají vztah k majetku lékaře potřebného k výkonu profese).
a)
DHM jsou samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než jeden rok,
b)
dále jsou to budovy, domy, byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem [§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)],
c)
stavby s výjimkami
d)
jiný majetek, a to:
výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, směrnice k účtové osnově a zásady jednoduchého účetnictví) tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč.
Stručně bychom mohli říci, že DHM jsou samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než jeden rok. Dále jsou to budovy, domy, byty, nebytové prostory, stavby s určitými výjimkami a jiný majetek vymezený zákonem.
 
Definice DNM
DNM jsou předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a