Otázky a odpovědi: Dvakrát podepsané prohlášení u studenta

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec (student) omylem podepsal dvě prohlášení k dani najednou, a proto musí podat přiznání. Celkem měl pouze 90 000 Kč příjmy ze závislé činnosti. Nyní tedy opožděně podá přiznání a mj. bude žádat o vrácení daně v částce 3 000 Kč, protože jeho příjmy byly nízké, a tudíž sleva všechnu daň pokryla. Jaké mu bude vyměřeno penále či úrok či nějaká jiná sankce? A budou mu vráceny na účet celé 3 000 Kč nebo bude odečtena nějaká sankce?

Otázky a odpovědi: Dvakrát podepsané prohlášení u studenta
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), dodatečné daňové přiznání podáme ve stanovené lhůtě– tedy do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zjistíme rozhodné skutečnosti.
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Podle § 250 odst. 1 DŘ daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši:
a)
0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
b)
0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
c)
0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.
Podle § 250 odst. 4 DŘ pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku menší než 200 Kč.
Tedy student pokutu platit nebude.
Podle § 251 odst. 4 DŘ platí, že je-li daň doměřena na základě dodatečného daňového přiznání, penále se daňovému subjektu nepředepíše k úhradě.
Penále rovněž platit nebude.
Podle § 252 DŘ daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Podle § 141 odst. 8 DŘ daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem je splatná v náhradní lhůtě platnosti.
Student nebude platit ani úrok z prodlení.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád