Zaměstnavatelé - opravné prostředky a žádosti v kontextu zdravotního pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

V souvislosti s placením pojistného a plněním ostatních zákonných povinností ve zdravotním pojištění se zaměstnavatel někdy může dostat „do křížku“ se zdravotní pojišťovnou. Pokud zaměstnavatel nesouhlasí s postupem zdravotní pojišťovny, uplatněným ve správním řízení například formou uložené pokuty, může se proti němu odvolat. Vyměří-li zdravotní pojišťovna zaměstnavateli penále, lze požádat o jeho prominutí cestou odstranění tvrdosti. V následujícím se textu budeme zabývat problematikou odvolání podaného zaměstnavatelem proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny, a také možností podání žádosti o prominutí penále. V dané souvislosti lze konstatovat, že postup zaměstnavatele v těchto situacích má v podstatě obecnou platnost i pro další skupiny plátců neboli pro samoplátce, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Zaměstnavatelé – opravné prostředky a žádosti v kontextu zdravotního pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Porušení zákonné povinnosti může být důvodem k uložení pokuty. Penále vzniká tehdy, pokud není úhrada pojistného, resp. zálohy na pojistné provedena podle zákona. Penále nevznikne, jestliže plátce poukáže příslušnou úhradu včas (tj. ke dni splatnosti již připsáním na účet zdravotní pojišťovny) a ve správné výši. Nelze opomenout ani správnou identifikaci platby, což je u zaměstnavatele jeho identifikační číslo, a zaslání úhrady na správný účet. Porušení těchto zásad způsobuje zbytečnou komplikaci jak plátci, tak i jeho zdravotní pojišťovně, protože nesprávně poukázaná úhrada musí být dodatečně dohledána a plátci správně přiřazena.
 
Odvolací řízení ve zdravotním pojištění
Ve zdravotním pojištění může dojít k situacím, kdy zaměstnavatel nesouhlasí s postupem zdravotní pojišťovny, uplatněným ve správním řízení formou uložené pokuty, a chce se proti jejímu rozhodnutí odvolat. Může se třeba jednat o údajné nesplnění oznamovací povinnosti (nepřihlášení osoby jako zaměstnance), neoznámení „státní kategorie“ coby vzniku povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné, nepodání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele anebo může být předmětem řešení nezaslání kopie záznamu o pracovním úrazu. V dalším textu se budeme zabývat tematikou odvolání podaného zaměstnavatelem proti rozhodnutí zdravotní