Otázky a odpovědi: Sazba DPH u technického zhodnocení

Vydáno: 4 minuty čtení

Společnost s r. o., plátce DPH, má v majetku budovu od roku 1990, která je užívána v obou patrech jako prodejní prostory. Od roku 2019 je na ní prováděno technické zhodnocení, které bylo dokončeno v srpnu 2020. Na základě kolaudačního souhlasu byly povoleny stavební úpravy a změna užívání polyfunkčního objektu – 2. NP bude užíváno jako byty. V 1. NP jsou umístěny komerční prostory. Vzhledem k tomu, že technické zhodnocení bylo prováděno ve vlastní režii (pomocí různých subdodavatelů) jsme povinni dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH odvést z dokončeného technického zhodnocení daň a následně případně nárokovat DPH dle § 72 odst. 2 písm. c) (pravděpodobně nebudeme mít nárok)? Jelikož se jedná o technické zhodnocení – stavbu pro sociální bydlení (bytové jednotky) – můžeme uplatnit sazbu DPH ve výši 15 %?

Otázky a odpovědi: Sazba DPH u technického zhodnocení
Ing.
Ladislav
Pitner
Zákon o DPH obsahuje specifická pravidla pro uplatňování daně na výstupu a odpočtu daně u majetku, který splňuje tyto podmínky: je dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností a je určen pro použití částečně pro účely s nárokem na odpočet daně a částečně pro účely bez nároku na odpočet daně (viz § 72 odst. 6 zákona o DPH – odpočet daně v částečné výši).
Podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona o DPH se dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností rozumí dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil. Technické zhodnocení se přitom považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.
Podle § 13 odst. 4 písm. b) se za dodání zboží za úplatu také považuje uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6 (odpočet daně v částečné výši).
Plátce při uplatňování daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který bude dále používat pro účely, u nichž má nárok na odpočet daně v částečné výši, postupuje takto:
z přijatých zdanitelných plnění, která použije pro vytvoření tohoto majetku, je oprávněn si uplatňovat nárok na odpočet daně v plné výši;
uvedení do stavu způsobilého k užívání se považuje za zdanitelné plnění, za dodání zboží nebo převod nemovité věci, plátce je povinen toto zdanitelné plnění přiznat ve svém daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém k uvedení do stavu způsobilého k užívání došlo;
ke stejnému zdaňovacímu období je plátce oprávněn si z tohoto zdanitelného plnění uplatnit nárok na odpočet daně; výše nároku závisí na účelu použití tohoto majetku podle obecně platných principů, v tomto případě podle § 72 odst. 6, tj. odpočet daně v částečné výši.
Princip uplatňování daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností (používaného pro účely, u kterých má nárok na odpočet v částečné výši) je ten, že si plátce v podstatě vytvořený dlouhodobý majetek po jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání „dodá sám sobě“.
Tato specifická pravidla u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se však nevztahují na ostatní případy vytváření majetku vlastní činností.
U majetku, který bude plátce používat pouze pro účely, u nichž nemá nárok na odpočet daně, tj. výhradně pro účely nesouvisející se svými ekonomickými činnostmi nebo výhradně pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, nemá plátce nárok na odpočet daně ze vstupů a nevznikne tak
fikce
dodání zboží nebo převodu nemovité věci.
U majetku, který bude plátce používat jen pro účely s nárokem na odpočet daně, je oprávněn uplatňovat plný nárok na odpočet daně ze všech vstupů a
fikce
dodání zboží nebo převodu nemovitosti při uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání také nevznikne.
Závěr:
Pokud se technické zhodnocení provedené ve 2. patře stavby vztahuje výhradně ke vzniku nových obytných prostor (bytů), kde se předpokládá nájem osvobozený od daně bez nároku na odpočet daně a netýká se také části budovy používané pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, není splněna základní podmínka pro dlouhodobý majetek (technické zhodnocení) vytvořený vlastní činností, tj. použití majetku pro účely, kdy má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši.
Pokud je tento předpoklad správný, tak plátce nemá nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění pro provedení technického zhodnocení.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty