Otázky a odpovědi: Zdanění zemědělských dotací

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ obdrží dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) – půda od hektaru, tráva a pastviny od hektaru, zhoršené podmínky. Musí OSVČ danou dotaci zdanit jako klasický příjem nebo je osvobozená nebo není předmětem daně? Uvádí se do daňového přiznání? Zdaňuje se dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na úroky z leasingu – pořízení majetku?

Otázky a odpovědi: Zdanění zemědělských dotací
Josef
Rajdl
Pokud se podíváme do § 4 odst. 1 písm. u) ZDP, najdeme mezi osvobozenými příjmy od daně z příjmů fyzických osob následující příjmy:
„dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo
dotace
, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou
dotace
a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví...“
Důležitou částí daného ustanovení je, že se musí jednat o dotace:
na pořízení hmotného majetku,
na jeho technické zhodnocení nebo
na odstranění následků živelní pohromy.
Jedná se tak zejména o investiční
dotace
na pořízení hmotného majetku a provozní
dotace
na odstranění následků živelní pohromy. V případě provozních dotací, které jsou uvedeny v dotazu (
dotace
z SZIF a na úroky z leasingu), v ZDP titul pro osvobození od daně není. Z hlediska OSVČ vedoucí daňovou evidenci by se tedy mělo jednat o „klasický“ příjem ze samostatné činnosti.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.