Dohodový kompenzační bonus

Vydáno: 22 minut čtení

Zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými na základě výskytu koronaviru SARS CoV-2 (dále zákon), byl již za dobu své krátké působnosti čtyřikrát novelizován. Jeho poslední novela provedená zákonem č. 331/2020 Sb. ze dne 22. 7. 2020 rozšiřuje v zákonu poskytování kompenzačního bonusu i pro OSVČ, společníky s. r. o. a zaměstnance s příjmy na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, zakládající účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnance. Tato novela nabyla účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 7. 8. 2020. Vzhledem k tomu, že zákon č. 331/2020 Sb. upravuje ustanovení zákona a dotýká se jak poskytování kompenzačního bonusu OSVČ, tak společníků s. r. o. a nově i zaměstnanců, shrneme si v následujícím textu zásady všech tří druhů kompenzačních bonusů, přičemž příklady zaměříme výrazně na aplikaci „dohodového“ kompenzačního bonusu.

Dohodový kompenzační bonus
Ing.
Ivan
Macháček
Kompenzační
bonus
OSVČ
Subjektem kompenzačního bonusu
je dle § 2 odst. 1 zákona ve znění zákona č. 262/2020 Sb. osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.
Osoba samostatně výdělečně činná není však subjektem kompenzačního bonusu
, pokud jde osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba
účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec
; to však neplatí, pokud se jedná:
o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické;
o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění (jedná se o dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, dále o osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí);
o výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění (doplněno zákonem č. 331/2020 Sb.).
Subjektem kompenzačního bonusu může být ve smyslu § 2 odst. 2 zákona pouze ta OSVČ, která byla aktivní ke dni 12. 3. 2020 (den vyhlášení nouzového stavu), nebo její samostatná výdělečná činnost byla přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.
Zákonem č. 262/2020 Sb. došlo ke změně
§ 3 odst. 1
zákona v tom smyslu, že zde
došlo k souhrnnému vymezení předmětu kompenzačního bonusu jak z hlediska OSVČ, tak i společníka společnosti s ručením omezeným.
Dle nového znění § 3 odst. 1 předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační
bonus
,
pokud tato činnost nemohla být zcela nebo z části vykonávána nad míru obvyklou
v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:
nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným
,