Zpětné uplatnění daňové ztráty jako opatření ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19

Vydáno: 29 minut čtení

Příspěvek se věnuje problematice tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty, tedy jejímu uplatnění ve zdaňovacích obdobích, která předcházejí zdaňovacímu období, ve kterém je daňová ztráta pravomocně stanovena. Možnost odečíst vzniklou daňovou ztrátu nejen od základu daně stanoveného v budoucích zdaňovacích obdobích je novým institutem zákona o daních z příjmů , který má přispět ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19. Do tohoto zákona bylo opatření zakotveno prostřednictvím tzv. protikrizového daňového balíčku, který byl Parlamentem České republiky schválen dne 16. 6. 2020 a který je použitelný pro poplatníky daní z příjmů již pro zdaňovací období skončená od 30. 6. 2020.

Zpětné uplatnění daňové ztráty jako opatření ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19
Mgr.
Petra
Šmirausová
Poznámka redakce:
Tento text byl zpracován v rámci projektu studentského vědeckého výzkumu „Vývoj finančněprávní a trestněprávní regulace pod vlivem normotvorby Evropské unie“ realizovaného v letech 2020–2022 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 493/2020.
orcid.org/0000-0002-7443-4157.
 
Zpětné uplatnění daňové ztráty
Zpětné uplatnění daňové ztráty (či také loss carry-back) je opatřením, které je součástí zákona označovaného jako tzv. protikrizový daňový balíček.1) Tento daňový balíček obsahuje soubor daňových opatření, jejichž cílem je omezit negativní dopady epidemie COVID-19 a kterými je novelizována nejen právní úprava daní z příjmů, ale též právní úprava daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, silniční daně a daně z nemovitých věcí. Protikrizový balíček byl po zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze2) na konci května schválen Poslaneckou sněmovnou, následně projednán Senátem, který přijal k návrhu zákona pozměňovací návrhy, a vrátil tak jednání o návrhu zákona zpět do Poslanecké sněmovny, která jej ve znění postoupeném Senátu schválila dne 16. 6. 20203). V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) protikrizový balíček novelizuje současný režim uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu tím, že jej rozšiřuje o možnost zpětného uplatnění daňové ztráty. Doposud poplatník mohl o pravomocně stanovenou daňovou ztrátu snížit základ daně pouze v budoucích zdaňovacích obdobích, konkrétně pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém byla ztráta stanovena. Zavedení tohoto institutu má v současné chvíli poplatníkům umožnit za stanovených podmínek snížit jejich kladnou daňovou povinnost stanovenou za zdaňovací období roku 2018 a 20194), a tím získat potřebou likviditu, a to již v průběhu zdaňovacího období roku 20205). Odhadovanou výši daňové ztráty, která bude stanovena za zdaňovací období roku 2020, může totiž poplatník při naplnění podmínek uplatnit vůči základu daně stanovenému za zdaňovací období roku 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznání již v nejbližších měsících roku 2020. Zaplacená daňová povinnost stanovená za minulá zdaňovací období se po svém snížení prostřednictvím zpětně uplatněné daňové ztráty stane přeplatkem na dani, jehož výše bude odpovídat částce, o kterou bude dodatečně stanovená daňová povinnost nižší ve srovnání s již zaplacenou daní. Je nezbytné zdůraznit, že zakotvení uvedeného institutu není jednorázovým opatřením omezeným pouze na současnou situaci nastalou v důsledku epidemie COVID-19, nýbrž slovy důvodové zprávy k protikrizovému balíčku „
automatickým stabilizátorem vestavěným v zákoně o daních z příjmů, použitelným při náhlých ekonomických dopadech
6).
 
Návrh institutu zpětného uplatnění daňové ztráty
Převoditelnost daňové ztráty do budoucích zdaňovacích období je obvyklou součástí právní úpravy daní z příjmů napříč různými právními řády, včetně právního řádu České republiky. Možnost přenést daňovou ztrátu též v opačném směru, do minulých zdaňovacích období, se v právních úpravách vyskytuje v menším měřítku. Příkladem jurisdikcí v rámci Evropské unie, které tímto způsobem umožňují daňovou ztrátu uplatnit, je Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemí, Irsko, Litva a Lotyšsko. Po bok těchto států se přijetím protikrizového balíčku nově zařadila též Česká republika. Institut zpětného uplatnění daň