Otázky a odpovědi: COVID Nájemné

Vydáno: 6 minut čtení

Jsem OSVČ a provozuji restauraci. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu „COVID – Nájemné“?

Otázky a odpovědi: COVID Nájemné
Ing.
Martin
Děrgel
Podrobnosti dotačního programu „COVID – Nájemné“ ještě nezná nikdo z běžných smrtelníků, protože se čeká na posvěcení bruselskými úředníky... Ale hezky popořádku.
Začalo to zhruba před měsícem, když 4. 5. 2020 Vláda ČR přijala usnesení č. 513 (viz www.vlada.cz): o záměru k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“. Vláda:
I. bere na vědomí záměr k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“, obsažený v části II materiálu čj. 446/20;
II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy zpracovat a předložit program podle bodu I tohoto usnesení vládě ke schválení.
Záměrem dotačního programu COVID – Nájemné je přispět podnikatelům na úhradu nájmů provozovny. Z čehož dovozuji, že se bude týkat pouze nájemného za příslušný nebytový prostor a nikoli nájemného za jeho movité vybavení (mobiliář); nicméně jak známo platí „nikdy neříkej nikdy“... Podle tohoto programu by stát formou
dotace
uhradil nájemcům polovinu z celkového nájemného za duben až červen 2020. Podpora v souladu s unijními pravidly bude maximálně 10 milionů Kč a nájemce mj. dodá potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy z nájmu. Nájemce by tedy hradil 20 % z nájemného, které normálně platí, 50 % by přispěl stát.
Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí. Do června totiž situaci řeší mimořádné opatření vlády, které říká, že zpoždění platby nájmu za nebytový prostor kvůli koronaviru není důvodem k výpovědi. Podle odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu si „Program COVID – Nájemné“ vyžádá příspěvek státu na nájemném za tři měsíce až 5 miliard Kč. A ministr Karel Havlíček dodává:
„Inspirovali jsme se na Slovensku, obdobně to mají i ve Švédsku, Estonsku aj. Jde o pomoc pro všechny, kteří nemohou provozovat živnost.“
A jeho náměstkyně pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová dodává:
„V souvislosti s novým programem vzniká na MPO speciální tým, který bude mít žádosti na starosti. Protože jde o dotaci, pravidla už nemusí jít do Parlamentu, vychází se z dřívější legislativy. Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého je nyní možné poskytovat přímé granty až do výše 800 000 EUR.
Dotace
, která je určená výhradně na částečnou úhradu nájemného podnikatelům, jejichž činnost ovlivnil koronavirus, se bude financovat z vládní rozpočtové rezervy. Po projednání vládou je nyní nutná
notifikace
programu Evropskou komisí. Poté bude program bezodkladně vypsán, prosíme tedy podnikatele o strpení, o dalším postupu budeme včas informovat.“
Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně. Dotaci 50 % nájemného na měsíce duben, květen a červen budou moci podnikatelé čerpat v případě, že nemohli v kontextu s koronavirem prodávat zboží a služby v provozovnách alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020.
„U nájemců, kteří mají pronajímatele z veřejné sféry, automaticky poskytneme 80 %, abychom vše zjednodušili, neboť státní subjekty budou slevu 30 % poskytovat,“
dodává oborový ministr. Podrobnosti jeho ministerstvo zveřejní na webu www.mpo.cz, jakmile bude program schválen, respektive notifikován Evropskou komisí. Záměrem je maximálně využívat elektronické podání dokumentů s cílem vyřizovat žádosti co nejdříve.
Mohu ještě posloužit prozatímním podkladovým materiálem čj. 446/20 části II zmíněným výše (výběr):
Záměr k připravovanému Programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“
Podporu na základě Programu mohou získat všichni nájemci, je-li účelem nájmu provozování maloobchodní a související podnikatelské činnosti, kterým bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo provozování podnikatelské činnosti v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při COVID-19.
Podmínky
dotace
Výše podpory na jednoho nájemce činí 50 % z celkového nájemného za období duben až červen 2020.
Podpora se poskytuje maximálně do výše 20 mil. Kč na jednoho nájemce (Dočasný rámec Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (
dotace
) až do výše 800 000 EUR).
Pronajímatel potvrdí, že poskytl slevu nájemci ve výši 30 % z výše nájmu (podmínkou je předložení příslušného dodatku nájemní smlouvy k této slevě).
Předpokládaný časový harmonogram
v týdnu od 11. května 2020: předložení Programu ke schválení vládě
červen, červenec 2020: předložení žádostí
červen až srpen: proplácení dotací
Žadatel k žádosti přiloží:
nájemní smlouvu za období pokrývají leden 2020 (pokud jde o nový podnikatelský subjekt, který vznikl po lednu 2020, tak předloží nájemní smlouvu za měsíc, ve kterém již podnikatel, tj. za únor či březen 2020),
výpis z běžného účtu dokazující, že byla provedena úhrada nájemného ve výši 20 % plus DPH, pokud se účtuje, a to za období, na které žádá podnikající subjekt podporu (maximálně za duben až červen 2020),
předložení příslušného dodatku nájemní smlouvy, na základě kterého bude zřejmé, že pronajímatel poskytl slevu nájemci 30 % z výše nájmu,
potvrzení nájemce, že se vzdává dalších kompenzací ze strany států v souvislosti s nájemným za období březen až červen 2020.
Administrace programu
Administraci programu zajistí Ministerstvo průmyslu a obchodu, popř. agentura podřízená MPO na základě programu schváleného vládou ČR.
Dotace
bude poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odhadovaný počet žádostí a dopad na rozpočet (dle informací od svazů)
200 tis. žadatelů, 4 mld. Kč za kofinancování nájmů za měsíce duben až červen
Je tedy zřejmé, že nyní se čeká na schválení, resp. notifikaci Evropské komise. Teprve po schválení programu vypíše Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu s detailními informacemi a upřesněním, jakou formou bude možné o dotaci žádat. S dotazy je možné se obracet na mail covidnajemne@mpo.cz.
Související předpisy:
-
usnesení Vlády ČR č. 513 a její podkladový materiál čj. 446/20, část II
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.