Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19

Vydáno: 18 minut čtení

V souvislostí s nemocí COVID-19 zveřejnilo Ministerstvo financí postupně od března 2020 řadu opatření v daňové oblasti. Některá z těchto opatření se týkají prominutí sankcí za neplnění některých povinností v oblasti DPH, tj. porušení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH ). Tyto sankce jsou přitom stanoveny především zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád ), který je obecnou zákonnou normou upravující procesní stránku uplatňování daní, s výjimkou postihu za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními a možnosti jejich prominutí.

Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19
Ing.
Václav
Benda
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními jsou upraveny přímo v zákoně o DPH, stejně jako možnosti jejich prominutí. V březnu 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí v souvislosti s COVID-19 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (č.j. MF-7108/2020/3901-2) ministryně financí podle § 260 odst. 1 daňového řádu. Podle tohoto odstavce může ministr financí zcela nebo částečně prominout daň při mimořádných událostech. Výše uvedené rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 a v navazujícím Pokynu GFŘ D-44 je podrobněji upraven postup k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Na základě těchto opatření mohou z důvodu mimořádné události plátci odložit některá podání a platby, aniž by jim daňová správa uložila v této souvislosti sankce. Některé sankce za neplnění povinností v oblasti DPH se rozhodnutím ministryně financí automaticky promíjejí a prominutí některých z nich mohou plátci individuálně požádat, jak je vysvětleno v dalším textu. Další opatření Ministerstva financí umožňují za splnění stanovených podmínek osvobození od daně při dovozu zdravotnických prostředků a také při jejich bezúplatném poskytnutí v tuzemsku. V článku jsou nejprve uvedeny možnosti případného prominutí či neuplatnění sankcí podle daňového řádu za porušení povinností v oblasti DPH. V dalším textu jsou uvedeny možnosti prominutí sankcí za porušení povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení, které jsou uvedeny přímo v zákoně o DPH. V závěrečné části článku jsou uvedeny informace o prominutí daně při dovozu zdravotnických prostředku a při jejich bezúplatném poskytnutí.
 
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Následky porušení povinností při správě daní jsou uvedeny v § 246 až 254 daňového řádu, z nichž vyplývají také postihy za porušení příslušných ustanovení