Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus a jeho případné vrácení

Vydáno: 4 minuty čtení

1) OSVČ, která požádala za období 12. 3. až 30. 4. 2020 o kompenzační bonus, měla v době podání žádosti snížené příjmy, v některých dnech nulové. O některé zakázky do konce dubna úplně přišla. V druhé polovině dubna se však podnikání OSVČ opět rozjelo a vzhledem k jiným sjednaným podmínkám si za část měsíce vydělala víc než obvykle. Jak naložit s kompenzačním bonusem, když byl již vyplacen i za dny, ve kterých už měla OSVČ příjmy? 2) OSVČ, kadeřnice, požádala o kompenzační bonus do 24. 5. 2020, kdy se předpokládalo otevření. Nyní však došlo ke změně a otevřeno bylo 11. 5. 2020. Co s vyplaceným bonusem za tyto dny, kdy už opět podnikala?

Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus a jeho případné vrácení
Josef
Rajdl
Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, v § 3 odst. 1 obsahuje následující ustanovení:
„Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační
bonus
, pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu
a)
nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
b)
karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
c)
péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
d)
omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
e)
omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.“
Důvodová zpráva pak k tomuto § vysvětluje, co je citovanou částí myšleno:
„S ohledem na skutečnost, že charakter samostatné výdělečné činnosti se posuzuje ve vztahu ke kalendářnímu měsíci jako celku, platí tak, že předmět kompenzačního bonusu v konkrétním případě nastává či nenastává vždy pro všechny dny v rámci bonusového období (viz § 5), spadající do daného kalendářního měsíce.“
Totéž je několikrát uvedeno v odpovědích na dotazy k tomuto tématu na webu Finanční správy. Z těchto informací vyplývá, že pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační
bonus
splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.
Na závěr ještě nutno dodat, že s ohledem na některá prohlášení ze strany Finanční správy a z Ministerstva finanční ČR není zejména u prvého zmíněného případu rozhodně na škodu detailně zvažovat související rizika a být připraven prokázat zmíněnou situaci z prvé poloviny měsíce dubna. OSVČ, které měly nařízeno uzavření provozovny mají v tomto ohledu samozřejmě situaci snazší. Otázky a odpovědi na webu Finanční správy zmiňují mimochodem také postup v případě, kdy OSVČ zjistí, že z nějakého důvodu nemá na kompenzační
bonus
nárok vůbec či ve výši, o kterou žádala. K tomu je na webu Finanční správy uvedeno:
„O této skutečnosti je na místě kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační
bonus
požádáno) informovat Vašeho správce bonusu, doporučujeme vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí vyřízení. Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o Vaší žádosti, pokud ještě nedošlo k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který Vám bude běžnou cestou doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit.
V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je na místě souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který Vám bude doručen. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.“
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.