Předčasný návrat z ciziny a zdravotní pojištění

Vydáno: 5 minut čtení

Pojištěnec si vyřídil na zdravotní pojišťovně dlouhodobý pobyt v cizině za podmínek uvedených v § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. , nicméně byl v důsledku epidemie nucen se vrátit dříve, než uplynula zákonem daná doba šesti měsíců nepřetržitého pobytu v zahraničí. Musí si zaplatit pojistné nebo bude mít v takové situaci nějakou úlevu?

Předčasný návrat z ciziny a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Zákon č. 134/2020 Sb. upravil podmínky pro placení pojistného (resp. záloh na pojistné) u OSVČ i zaměstnavatelů a částečně se dotýká i osob bez zdanitelných příjmů, což může být i tato situace.
Institut dlouhodobého pobytu pojištěnce v cizině dává našemu občanovi možnost vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění na straně jedné a současně jej tak legální cestou zbavuje povinnosti platit po tuto dobu pojistné na straně druhé. Pojištěnec tak není povinen platit pojistné po dobu, kdy se dlouhodobě zdržuje v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.
Tyto podmínky se nezměnily ani v důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Třebaže se jedná o krizovou situaci, právní úprava zdravotního pojištění tuto eventualitu neupravuje.
Pokud se tedy pojištěnec vrátí z dlouhodobého pobytu v cizině před uplynutím doby šesti měsíců, pak se v podstatě má za to, že k odhlášení z uvedeného důvodu nedošlo. Pojištěnec si tak zřejmě bude muset zpětně doplatit za každý celý kalendářní měsíc neoprávněného odhlášení pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. Úleva daná novelou č. 134/2020 Sb. umožňuje zaplatit pojistné za měsíce březen až srpen 2020 (za každý kalendářní měsíc evidence v této kategorii v částce 1 971 Kč) bez penále až do 21. 9. 2020.
Avšak za jiné měsíce, tj. do února 2020 a pak od září 2020 již žádná úleva není a pojistné musí osoba bez zdanitelných příjmů zaplatit podle zákona, tedy do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Při opožděné úhradě uplatňuje zdravotní pojišťovna penále (za podmínky, že toto penále převýší 100 Kč), pojištěnec však může požádat o jeho prominutí cestou odstranění tvrdosti.
Když si občan vyřídí na zdravotní pojišťovně dlouhodobý pobyt v cizině podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., pak může třeba cestovat po světě anebo také může pracovat v tzv. třetí zemi, to znamená mimo:
1.
státy Evropské unie
2.
státy Evropského hospodářského prostoru, což je Norsko, Island Lichtenštejnsko
3.
Švýcarsko a Velkou Británii a Severní Irsko
4) státy, se kterými ČR uzavřela dvoustrannou mezistátní smlouvu o sociálním zabezpečení. Tyto smlouvy byly v uplynulých letech uzavřeny kupříkladu s USA, Albánií nebo Tuniskem – seznam těchto smluv naleznete například na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění z. s. (www. kancelarzp.cz) v sekci Právní předpisy.
Právní úprava zdravotního pojištění nabízí pojištěnci ještě tuto možnost. Aby si při cestách po světě nebo při práci mimo státy výše uvedené nemusel vyřizovat dlouhodobý pobyt v cizině a po návratu pak dokladovat, že po celou dobu pobytu byl v cizině zdravotně pojištěn, může svoji situaci vyřešit tím způsobem, že si bude pravidelně měsíčně platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2020 si za každý celý kalendářní měsíc evidence v této kategorii zaplatí 1 971 Kč, kdykoli se může do ČR vrátit a při ošetření či návštěvě lékaře bude mít standardní nárok na plnou péči.
Po návratu ze zahraničí musí mít pojištěnec od následujícího kalendářního měsíce řešen svůj pojistný vztah některou z těchto možností:
zaměstnanec v zaměstnání s příjmy ze závislé činnosti, které zakládají účast na zdravotním pojištění (například zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem alespoň 3 000 Kč) nebo
osoba samostatně výdělečně činná nebo
osoba, za kterou platí pojistné stát, například uchazeč o zaměstnání,
přičemž postačí registrace v některé z těchto skupin osob třeba jen po část daného měsíce nebo dokonce postačí i jen jeden den evidence v tomto měsíci.
Není-li využita ani jedna z těchto tří možností, stává se pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů s měsíční platbou pojistného v roce 2020 v částce 1 971 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.