Registrace za plátce DPH v judikatuře správních soudů

Vydáno: 49 minut čtení

Zatímco v dřívějších dobách byla často registrace za plátce DPH pouhou rutinní formalitou, v posledních letech se tato zdánlivě jednoduchá operace stává častým střetem sporů mezi daňovými subjekty a finančními úřady. Jedním z důvodů je skutečnost, že se některé firmy nechávaly zaregistrovat za plátce DPH úmyslně, aby mohly realizovat daňový podvod v této oblasti. V návaznosti na zmíněnou skutečnost správci daně nepostupují vždy pružně a rychle a registrace se stává v praxi někdy noční můrou i pro subjekty, které po plátcovství DPH nijak netoužily, ale jen se snaží naplnit požadavky zákona. Sporům z oblasti registrací k DPH je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.

Registrace za plátce DPH v judikatuře správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s. r. o.
 
Shrnutí dřívější judikatury
V našem časopise jsme se problematikou registrace za plátce DPH částečně zabývali již v č. 3/2015 v článku „Registrační údaje v judikatuře správních soudů“. V úvodu tedy stručně shrneme východiska judikatury ze zmíněného článku. Z
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2010, čj. 8 Afs 74/2009 – 104 jsme se dozvěděli, že:
„Přidělení daňového identifikačního čísla pro účely intrakomunitárního dodání ve smyslu § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je možno prokázat různými druhy důkazních prostředků. Při kolizi mezi některými z nich je správce daně povinen v odůvodnění svého rozhodnutí podrobně uvést, proč přisuzuje některému z důkazů nižší důkazní hodnotu či jej vůbec neosvědčuje za důkaz.“
Daňový subjekt v daném případě předložil doklady o registraci za plátce DPH od svého obchodního partnera v Německu, správce daně však měl naopak k dispozici dokumenty, které osvědčovaly, že obchodní partner plátcem DPH nebyl a opíral se přitom o mezinárodní databázi VIES. Správce daně nemůže jen podle své libovůle preferovat jedny důkazy nad druhými. Pokud nechce uznat ty, které předložil daňový subjekt, musí doložit, proč ty, ke kterým se přiklonil, jsou průkaznější. Velmi důležité rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsme zaznamenali 30. 7. 2014 pod čj. 8 Afs 59/2013 – 33, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 12/2014 pod č. 3124/2014):
„I. Registrační povinnost (§ 125 až § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) je otázkou pouze evidenční, nikoliv rozhodující pro plnění povinností a uplatnění práv plátce. II. Nepřiznání nároku na odpočet DPH je výjimkou ze základní zásady, kterou tento nárok představuje, proto nepřiznání nároku na odpočet odběrateli nelze opírat toliko o zjištění, že dodavatel nebyl plátcem registrovaným.“
Jinými slovy, plátcem DPH se stává daňový subjekt ze zákona (např. v návaznosti na překročení obratu) a skutečnost, že nebyl jako plátce DPH zaregistrován finančním úřadem, není podstatná. Složité situace pak nastávají v případech, kdy daňový je subjekt přesvědčen, že podmínky zákona pro plátcovství splnil, měl by se tedy bez ohledu na registraci chovat jako plátce DPH, správce daně ho však za plátce nepovažuje. Odvolání či případné soudní řízení se mohou táhnout velmi dlouho a po celou dobu je tak tedy potencionální plátce vystaven značné nejistotě. Skutečnost, že poskytnutí daňového identifikačního čísla obchodnímu partnerovi ještě není důkazem o tom, že konkrétní dodávka byla obchodnímu partnerovi s tímto DIČ opravdu realizována, řešil Nejvyšší správní soud dne 27. 3. 2014 pod čj. 7 Afs 66/2013 – 78 (zveřejněno ve Sbírce NSS 7/2014 pod č. 3051/2014). Dospěl k závěru, že:
„Pravidlo § 11 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, o místu plnění při pořízení zboží z jiného členského státu lze užít pouze u „pořizovatele“ zboží. Signálem, že by jím určitá osoba mohla být (a většinou také v běžných obchodních případech bude), je, že svému dodavateli poskytne své identifikační číslo. Poskytnutí identifikačního čísla však není samo o sobě dostatečným důvodem pro závěr, že osoba, která je poskytla někomu, kdo následně do jiného členského státu, než státu její registrace k dani dovezl určité zboží, je pořizovatelem onoho zboží. Bude tomu tak jen tehdy, jestliže si ten, kdo své identifikační číslo údajnému dodavateli poskytl, toto zboží u dodavatele také vskutku objednal.“
Zdaňování DPH u obcí
bylo předmětem jednání Nejvyššího správního soudu dne 21. 4. 2011 pod čj. 8 Afs 41/2010 – 144, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 8/2011 pod č. 2348/2011)?
„Jestliže obec, která byla registrována jako plátce daně z přidané hodnoty, uskutečňovala úplatné převody movitých věcí nikoli „při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy“ ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ale jako subjekt soukromoprávních vztahů, byla u těchto prodejů povinna uplatnit daň na výstupu, bez ohledu na to, zda se jednalo o transakce se opakující či jednorázové
.“ V kauze ze dne 20. 5. 2010, čj. 7 Afs 4/2010 – 108 byla zodpovězena otázka, zda
spolupráce mezi manželem a manželkou
a s tím spojené dělení výdajů mezi ně v rámci daně z příjmů fyzických osob má vliv na obrat pro registraci za plátce DPH. Nejvyšší správní soud se však přiklonil k názoru, že daň z příjmů a daň z přidané hodnoty spolu nelze tímto způsobem spojovat. Obrat pro účely DPH je nutno vzít z celých příjmů manžela, k rozdělení na spolupracující manželku nelze u DPH přihlížet.
Spory o správnost registrace mohou vznikat až při odregistrování.
V rozsudku ze dne 21. 1. 2005 se od Nejvyššího správního soudu pod čj. 4 Afs 3/2003 (zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 5/2005 pod č. 531/2005) dočteme, že žalobkyni nebyla povolena odregistrace plátce DPH. Ta přitom argumentovala skutečností, že vůbec jako plátce DPH zaregistrována být neměla, protože neuzavřela smlouvu o sdružení a nepřekročila stanovený obrat. Krajský soud se však v řízení o odregistraci nechtěl zabývat okolností, zda žalobkyně měla být původně vůbec zaregistrována. To však bylo podle Nejvyššího správního soudu chybou, s uvedenou námitkou je třeba se vypořádat. Konečně, Krajský soudu v Hradci Králové dne 31. 5. 2005 pod čj. Ca 50/2005 dospěl k názoru,
že obrat není automaticky překročen na základě souhrnného zaúčtování příjmu jedním dokladem na konci roku.
Správce daně nebral ohled na svědecké