Technické zhodnocení hmotného majetku v účetnictví a daních

Vydáno: 31 minut čtení

Člověk je tvor věčně nespokojený, který se neustále snaží o nejrůznější vylepšení své stávající situace. Ještě výrazněji to platí o lidech podnikajících, ať už individuálně nebo jako fyzické osoby nebo v rámci nějakého širšího společenstva (s. r. o., družstva nebo a. s.), stejně jako o manažerech řídících každodenní chod nebo strategii firem. Protože prakticky žádné podnikání se neobejde bez většího či menšího počtu hmotných věcí – movitých i nemovitých – je nasnadě, že všeobecné individuální snahy o podnikatelská vylepšení často neminou ani je.

Technické zhodnocení hmotného majetku v účetnictví a daních
Ing.
Martin
Děrgel
 
Co je to technické zhodnocení
Takovým vylepšením může být přístavba, zateplená fasáda domu, změna palivového systému auta z nafty/benzínu na LPG/CNG, rozšíření schopností výrobní linky, zabezpečovací dovybavení, nahrazení serveru firemní počítačové sítě výkonnějším modelem, položení plovoucí podlahy do kanceláře místo koberce a tak dále.
Aby se s těmito vylepšeními dalo účetně a daňově pracovat, bylo pro ně vytvořeno zastřešující označení „
technické zhodnocení
“ (dále také jen „
TZ
“). Přičemž je třeba rozlišovat TZ majetku hmotného a nehmotného, z nichž se zaměříme na první skupinu. Připomeňme si, že za
hmotný majetek
(dále také jen „
HM
“) se podle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) považují:
samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se vstupní cenou vyšší než 40.000 a provozně-technickou funkcí delší než 1 rok,
stavby (až na okrajové výjimky), jednotky (bytové, nebytové či smíšené),
pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky,
dospělá zvířata a jejich skupiny se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč,
jiný hmotný majetek (např. samostatně evidované technické zhodnocení a výdaje na otvírky lomů).
V praxi jsou přirozeně nejčastěji předmětem TZ první dvě kategorie HM, ovšem technicky zhodnotit (tj.
a priori
technicky vylepšit) je možno také ovocné sady, chmelnice, vinice a teoreticky snad i zvířata. Protože TZ je
de facto
pouze legislativní zkratkou, může do něj spadnout paradoxně třeba i dílčí znehodnocení majetku (nepůjde-li o škodu) spočívající v omezení nebo zrušení určitých funkcí v zájmu vylepšení jiných vlastností…
Příklad 1
Objasnění TZ
Podhorské zemědělské družstvo má přízemní správní budovu, kde je administrativa a sklady podniku, a nákladní automobil s nízkou otevřenou korbou. Pro podporu slibně se rozvíjející agroturistiky vedení družstva rozhodlo o vybudování druhého podlaží (patra) zmíněné budovy, kde budou pokoje pro agroturisty. A z důvodu stále přísnějších hygienických norem bylo rozhodnuto o pořízení klimatizovaného chladicího boxu včetně jeho montáže na zmíněný nákladní automobil pro přepravu mléka, másla, sýrů a dalších zemědělských produktů.
Druhé podlaží budovy ani chladicí box nejsou samostatným majetkem, ale staly se součásti stavby, resp. automobilu. Na tuto skutečnost reaguje účetní a daňové právo, které o hodnotu těchto – technických zhodnocení, zvyšuje ocenění dané stavby a auta. Na rozdíl od oprav majetku tyto změny přinášejí novou kvalitu a kvantitu, proto nepředstavují provozní výdaje (náklady), ale mají charakter investičních nákladů, a to je ten problém...
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=13632.jpg
 
Technické zhodocení v účetnictví
V účetním přístupu k TZ dlouhodobého hmotného majetku („
DHM
“) došlo od roku 2014 k zásadní změně spočívající v
odtržení od pevného hodnotového limitu stanoveného ZDP ve výši 40 000 Kč
. Tudíž nyní o zatřídění relevantních zásahů do majetku do účetní kategorie TZ rozhoduje sama účetní jednotka, obdobně jako je tomu u většiny položek dlouhodobého majetku. Tato libovůle má jen obecně pojatá účetní omezení – měl by být respektován účetní princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
Přesně vyjádřeno podle § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro účtující podnikatele, ve znění p. p. se
technickým zhodnocením pro účetní potřeby rozumí:
zásahy do majetku uvedeného do užívání
, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav,
pokud souhrn vynaložených nákladů na dokončené zásahy
do j