Akcie, se kterou je spojeno právo jmenovat nebo odvolat jednoho nebo více členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady

Vydáno: 12 minut čtení

Novela zákona o obchodních korporacích 1) se s účinností ode dne 1. 1. 2021 (dále „Novela“) dotkne mimo jiné i otázky vydávání akcií s vysílacím právem. Vlastníkovi takovéto akcie se nabízí možnost jmenovat a odvolat zpravidla jednoho nebo více členů představenstva nebo dozorčí rady akciové společnosti (dualistický systém řízení).

Akcie, se kterou je spojeno právo jmenovat nebo odvolat jednoho nebo více členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady
JUDr.
Lukáš
Sadecký,
advokát, člen rozkladových komisí, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 
Úvod a základní východiska
Za zásadní, a to zákonodárcem Novelou
explicitně aprobovanou
, novinku v oblasti akciového práva, čímž se podstatně eliminují výkladové pochybnosti ohledně otázky vůbec přípustnosti takového nastavení (dosavadní názorová nejednotnost odborné veřejnosti), lze nepochybně označit bližší právní úpravu vydávání akcií s vysílacím právem. Nepochybně tak Novelou došlo ke zvýšení právní jistoty v takovéto pro právní praxi velmi zajímavé oblasti. Taková případná akcie v konečném důsledku představuje
zvláštní druh
akcie2). Dále platí, že vydání akcie s vysílacím právem představuje
delegaci (části) působnosti valné hromady
na konkrétního akcionáře.
V právní praxi výrazně převažují akciové společnosti, ve kterých se jako systém vnitřní struktury zřizuje představenstvo a dozorčí rada (dualistický systém)3), a to oproti systému monistickému, ve kterém se zřizuje pouze správní rada4), přičemž zákonodárce v pochybnostech i nadále preferuje zvolení si dualistického systému5).
Novela upravuje akcii s vysílacím právem jmenovat a odvolat akcionářem člena/y dozorčí rady v