Dotazy a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Vydáno: 10 minut čtení

Zásadní podmínkou pro vznik nároku na bonus je naplnění definice subjektu bonusu, předmětu bonusu, bonusového období a výše bonusu. Níže přinášíme nejčastější dotazy na tato témata, v nichž například objasňujeme, zda má na bonus nárok OSVČ vedlejší, fyzická osoba s příjmy z pronájmu, společník s. r. o. či v. o. s., podnikatel-důchodce nebo podnikatel, který přeruší živnost. Dále odpovíme na to, jak bude vypadat kontrola ze strany finančních úřadů, nebo zda mohou bonus čerpat i „problémoví“ poplatníci.

Dotazy a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Dotazy k subjektu bonusu
1 Nárok na
bonus
pro fyzickou osobu, která je zároveň jednatelem s. r. o.
Jsem fyzická osoba fotograf, zároveň jsem však majitelem a jednatelem s. r. o., která je zaměřena na obdobnou činnost. Jako OSVČ jsem musel prodejnu s fotopotřebami zavřít, nemohu prodávat, ani fotografovat. Mám nárok na kompenzační
bonus
?
Skutečnost, že je tazatel zároveň společníkem s. r. o. sama o sobě není na překážku podání žádosti, záleží ovšem na tom, zda OSVČ pobírá či nepobírá zároveň příjmy ze závislé činnosti. Nemusí se přímo jednat o pracovní poměr, mohou to být také příjmy ze smlouvy o výkonu funkce či příjmy společníka za práci pro společnost.
Pokud tazatel nepobírá příjmy ze závislé činnosti od své s. r. o. ani jiného zaměstnavatele, pak nárok na
bonus
OSVČ vzniká. Pokud naopak pobírá příjmy ze závislé činnosti, které zakládají účast na nemocenském pojištění, pak nárok na kompenzační
bonus
nevzniká.
2
Bonus
pro OSVČ hlavní
versus
vedlejší
Jsem OSVČ s příjmy se závislé činnosti, které podléhají nemocenskému pojištění, a mám spolupracující osobu, která jiné příjmy nemá, a je tak OSVČ hlavní. Podnikáme v prodejně hraček, která je zavřená a na e-shopu jsme vydělali jen zlomek tržeb. Vzniká někomu z nás nárok na kompenzační
bonus
?
OSVČ, která pobírá příjmy ze závislé činnosti, je OSVČ vedlejší. V této kombinaci jí nárok na kompenzační
bonus
nevzniká. Spolupracující osoba, která jiné příjmy než právě příjmy ze spolupráce nemá, je OSVČ hlavní a té nárok na
bonus
vzniká.
3 Nárok na
bonus
u fyzické osoby s příjmy z nájemného
Fyzická osoba, která má příjmy výhradně z nájemného, má nyní problémy s inkasem plateb i s obsazením volných prostor. Má nárok na kompenzační
bonus
?
Fyzická osoba s příjmy z nájemného, které není živností, i přes aktuální problémy nesplňuje definici subjektu bonusu. Nárok na
bonus
této osobě nevzniká, neboť se nejedná o OSVČ.
4
Bonus
pro OSVČ s příjmy z podnikání i pronájmu
Trenér fitness má příjmy jako OSVČ na základě živnostenského listu a k tomu příjmy z nájemného, které jsou však vyšší než příjmy z podnikání. Nicméně v současné době nemůže trenérské povolání vykonávat, posilovny jsou zavřené. Má nárok na
bonus
?
Pro posouzení podmínek vzniku nároku na
bonus
není podstatné (kromě příjmů ze závislé činnosti), jaké další druhy příjmů fyzická osoba má, ani výše těchto dalších příjmů. V daném případě se jedná o OSVČ hlavní, nárok na
bonus
jí vzniká, a to bez ohledu na existenci a výši příjmů z pronájmu.
5
Bonus
pro OSVČ s příjmy z podnikání i ze zaměstnání
Fyzická osoba má příjmy jako OSVČ a k tomu příjmy ze závislé činnosti. Příjmy OSVČ jsou však standardně vyšší než příjmy ze závislé činnosti, přestože tyto podléhají nemocenskému pojištění. Vzniká nárok na
bonus
?
V daném případě se jedná o OSVČ vedlejší z titulu zaměstnání, nárok na
bonus
nevzniká.
6 Nárok na
bonus
u dohod o provedení práce
Mým druhem obživy jsou dohody o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně. Nyní je možnost uzavření takové dohody velmi omezená. S jakou podporou mohu počítat?
Na danou situaci se nevztahuje aktuálně žádá podpora (kompenzační
bonus
, ošetřovné OSVČ, ošetřované zaměstnanců, program Antivirus). Je to „daň“ za to, že se z dohod tohoto typu neplatí žádné odvody.
7
Bonus
pro společníka s. r. o. a v. o. s.
Má nárok na kompenzační
bonus
společník s. r. o. a společník v. o. s.? Mnoho provozoven je zavřených, společníci se ocitli bez příjmů.
Společník v. o. s. je řazen mezi OSVČ. Pokud souběžně nemá příjmy ze závislé činnosti, ze kterých se odvádí nemocenské pojištění, a splňuje předmět bonusu (zavřená provozovna je dostatečný důvod), nárok na kompenzační
bonus
společníkovi v. o. s. vzniká, přestože sám není držitelem živnostenského listu.
Naopak společník s. r. o. tento
status
nemá, OSVČ není a bez ohledu na důvody nemůže o kompenzační
bonus
žádat.
8 Nárok na
bonus
u OSVČ-důchodce
Jsem starobní důchodce, hodinář, držitel živnostenského listu. Nyní však podnikat nemohu, protože se nesmím s nikým v provozovně potkávat. Mohu žádat o nějakou podporu? Živnostenský list jsem nezrušil.
V daném případě se jedná o OSVČ vedlejší a při splnění podmínky omezené činnosti nárok na kompenzační
bonus
vzniká.
9 Nárok na
bonus
pro OSVČ podnikající dle jiných zákonů než živnostenského zákona
Mám klienty různých profesí, všichni se ocitli v problémech kvůli korona krizi, nemají příjmy ze zaměstnání, jsou OSVČ hlavní. Jedná se o zemědělce, který nemá odbyt svých výpěstků, biatlonistku, moderátora, znalce. Nemají živnostenské listy, mají nárok na kompenzační
bonus
?
Ano, ve všech případech se jedná o OSVČ, které při souběžném naplnění předmětu bonusu a bonusového období nárok na kompenzační
bonus
mají.
10 Nárok na
bonus
při přerušení živnosti
Mám živnostenský list na pomocné práce ve stavebnictví, v zemědělství a podobně. Činnost je však nárazová, přes zimu zakázky nejsou, proto vždy k 1. 12. svoji činnost přeruším a obnovím ji až na jaře. Nehlásím se na úřadu práce, platím zálohy na pojištění. Letos však možnosti sehnání zakázky jsou následkem krize velmi omezené. Mám nárok na kompenzační
bonus
?
Ano, nárok vzniká. Podstatné je, že v období, kdy byla činnost přerušena, stále dotyčný měl aktivní živnostenský list.
 
Dotazy k předmětu bonusu, výši bonusu a bonusovému období
 
1 Bonusové období
Vedu jako fyzická osoba vesnickou prodejnu potravin. Otevřeno mít můžeme, ale sama jsem se ocitla v dubnu na 14 dní v karanténě, další dva dny trvala příprava na opětovné otevření. Mám nárok na poměrnou část, nebo celou částku 25 000 Kč?
Z padesáti dnů, po které trvá bonusové období, vzniká tazatelce nárok na kompenzační
bonus
po dobu 16 dní, tj. ve výši 8 000 Kč.
2 Možnost čerpat
bonus
při dobrovolném uzavření provozu
Máme s mojí manželkou rodinné zahradnictví, oba jsme podnikatelé. Ačkoliv jsme po dobu mimořádných opatření mohli mít otevřeno, zákazníci vůbec nechodili, nebo jen velmi omezeně. Po určitou dobu jsme dokonce dobrovolně zavřeli. Obáváme se však, zda můžeme čerpat
bonus
i po dobu, kdy jsme zavřeli, ale mohli jsme mít otevřeno.
V předmětu kompenzačního bonusu je jedním z důvodů (kromě povinného uzavření provozu) také omezení poptávky či omezení provozu (zkrácení otevírací doby, dočasné uzavření). V daném případě je na kompenzační
bonus
nárok jak v době „dobrovolného“ zavření, tak i v době zásadního poklesu tržeb otevřené provozovny.
3 Možnost čerpat
bonus
na budoucí úbytek tržeb
Jako OSVČ zprostředkovávám pojištění. V době mimořádných opatření žádné zásadní propady tržeb nemám, příjmy jsou na téměř stejné úrovni, neboť sjednávat smlouvy je možné i bezkontaktně. Jisté ale je, že mě čekají následné ekonomické potíže v úbytku zákazníků v blízké budoucnosti. Mohu z tohoto důvodu čerpat
bonus
?
Bonus
není určen na budoucí hospodářské problémy, přesto, že jistě nastanou. Jde o omezení činnosti či poptávky právě po dobu trvání bonusového období, což je aktuálně od 12. 3. do 30. 4. 2020.
 
4 Výše kompenzačního bonusu
Je rozdíl ve výši bonusu u OSVČ hlavní s příjmy kolem 200 tis. Kč ročně a OSVČ hlavní s příjmy 2 mil. Kč ročně? Každá osoba má škody v jiné výši.
Výše bonusu je pro všechny stejná, není podstatná výše příjmů, o které OSVČ následkem pandemie přichází.
 
Dotazy na správu a administrativu spojenou se žádostí
1 Prověřování nároku na
bonus
ze strany finančních úřadů
Slyšela jsem dva názory – jeden, že se podmínky poskytování bonusu vůbec nekontrolují, a druhý, že se budou nejen kontrolovat, ale že se
bonus
, který je již vyplacený, bude případně vracet. Jak je to doopravdy?
Vzhledem k tomu, že na finanční úřady došlo více než čtvrt milionu žádostí, je nemyslitelné, aby u všech žádostí bylo před vyplacením peněz prověřováno splnění podmínek. Nicméně kompenzační
bonus
je považován za daň a takto s ním bude nakládáno (tj. bude spravován podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). Pokud správce bonusu zjistí na základě postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly, že nebyly splněny podmínky pro vznik nároku, doměří daň ve výši rozdílu původně vyměřeného bonusu (na základě žádosti) a částky nově zjištěné.
Z doměrků tohoto druhu nevzniká povinnost uhradit penále, o nevyměření či prominutí úroku z prodlení však zákon nic nestanoví.
2 Daňové delikty a nárok na
bonus
Jak bude správce daně nahlížet na „problémové“ poplatníky, kteří dluží na dani z příjmů, případně jsou nespolehlivými plátci DPH? Má tato skutečnost na vyřízení žádosti vliv?
K deliktům daňových subjektů na dani z příjmů ani na jiných daních se v tomto případě nepřihlíží. Ano,
bonus
v případě splnění podmínek dostanou i ti „jinak problémoví“. Netřeba se obávat, že správce daně po vyměření rovnou
bonus
započte na dlužnou daň a subjektu tento zápočet pouze oznámí. Kompenzační
bonus
navíc nepodléhá ani exekuci, ani výkonu rozhodnutí.
3 Možnost opravy žádosti o
bonus
Podal jsem žádost o kompenzační
bonus
v plné výši. Nyní však vím, že jsem měl žádat jen o určitý počet dnů. Mohu to nějak opravit?
Ano, do 29. 6. 2020 je možné žádost o kompenzační
bonus
změnit. Zašlete novou (správnou) žádost, k té původní správce daně nebude přihlížet.
 
4 Způsob vyplácení kompenzačního bonusu
Je možné si nechat vyplatit částku kompenzačního bonusu na pokladně finančního úřadu, poštovní poukázkou na poště?
Toto možné není, kompenzační
bonus
se vyplácí výhradně bezhotovostně na číslo bankovního účtu uvedené v žádosti.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.