Covid-19: Odklad splácení úvěrů

Vydáno: 3 minuty čtení

Dne 17. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb. , o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Covid-19: Odklad splácení úvěrů
Mgr.
Jiří
Soukop
Aktivace ochranné lhůty je dobrovolná, žadatel (dále též „úvěrovaný“) tedy musí své bance či nebankovnímu poskytovateli úvěru (dále též „úvěrující“ či „banka“) svůj záměr
oznámit
. Zároveň má
volbu délky ochranné doby
, a to buď do 31. 7. 2020, anebo do 31. 10. 2020.
Jak postupovat v případě záměru odložit splácení úvěru shrnujeme v následujících bodech.
 
1 Kdy žádost podat?
Kdykoliv od nabytí účinnosti zákona, pokud však chce úvěrovaný stihnout odklad již květnové splátky úvěru, pak by měl žádost své bance doručit do konce dubna 2020.
 
2 Na které úvěry se vztahuje?
Jde o úvěry sjednané (hypotéky), respektive čerpané (splátkové, ze stavebního spoření) před 26. březnem 2020. Zákon v § 3 odst. 3 uvádí úvěry, na které se nepoužije, z taxativního výčtu zdůrazněme zejména úvěr, u kterého byl úvěrovaný k 26. březnu v prodlení déle než 30 dní, kontokorentní úvěr a operativní leasing.
 
3 Vzniká úvěrujícímu právo na úrok?
ANO.
Pokud je úvěrovaný spotřebitelem, pak je po dobu ochranné doby maximální výše úroku (repo sazba ČNB zvýšená o 8 procentních bodů) v současné době 9 %, nebyl-li sjednán úrok nižší. Pokud je úvěrovaný podnikatelem, pak je povinen platit úrok, který byl sjednán.
 
4 Musí úvěrovaný během ochranné doby úrok platit?
NE, pokud je fyzickou osobou, naopak ANO, pokud je právnickou osobou, pokud se s úvěrujícím nedohodne jinak.
 
5 Vzniká úvěrujícímu právo na případnou jinou sjednanou platbu?
NE/ANO.
Za dobu trvání ochranné doby nevzniká úvěrujícímu právo na jiné průběžně placené platby sjednané ve smlouvě o úvěru než úrok; to neplatí pro jiné průběžně placené platby v případě úvěrovaného, který je právnickou osobou.
 
6 Prodlužuje se doba fixace?
ANO.
Zákon výslovně stanoví, že o délku ochranné doby se prodlužuje období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba.
 
7 Může být žádost úvěrujícím zpoplatněna?
NE.
K ujednání o úplatě za úkony spojené s využitím ochranné doby se nepřihlíží.
 
8 Jak učinit oznámení úvěrujícímu a jaké jsou jeho náležitosti?
Oznámení úvěrovaný učiní tak, jak to určil úvěrující, jak to úvěrující zveřejnil na svých stránkách, ovšem vždy tak, aby měl jednoznačný doklad o tom, že oznámení úvěrujícímu došlo (např. odesláním datovou schránkou).
Úvěrující by měl následně potvrdit přijetí oznámení a do 30 dnů sdělit den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb, jež má úvěrovaný provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou má úvěrovaný zaplatit. Neučiní-li tak, nemá to vliv na běh ochranné doby.
Oznámení
musí obsahovat
:
a)
označení úvěrovaného
,
b)
prohlášení, že úvěrovaný má
v souladu se zákonem č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, publikovaným ve Sbírce zákonů dne 17. 4. 2020,
v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19
,
c)
označení úvěru, kterého se oznámení týká
, a případně
d)
žádá-li zkrácenou ochrannou lhůtu do 31. července.