Úrok z neoprávněného jednání správce daně a lhůta pro placení daně

Vydáno: 17 minut čtení

Úrok z neoprávněného jednání správce daně je upraven v § 254 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “).1) Účelem tohoto institutu je paušalizovat náhradu škody, která je způsobena daňovému subjektu v důsledku nesprávného, resp. nezákonného rozhodnutí správce daně, a předejít tak komplikovaným řízením podle zákona č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti“).2) Smyslem tohoto článku je seznámit odbornou veřejnost s vazbou lhůty pro placení daně na úrok z neoprávněného jednání správce daně a poukázat na některé aspekty tohoto vztahu, konkrétně na otázku počátku běhu této lhůty, jejího možného stavění či přerušení.

Úrok z neoprávněného jednání správce daně a lhůta pro placení daně
Mgr.
Klára
Koukalová,
Odvolací finanční ředitelství
 
Obecně k úroku z neoprávněného jednání správce daně
Autorka si nejprve dovolí v krátkosti shrnout právní úpravu úroku z neoprávněného jednání správce daně, resp. některé části právní úpravy, pro lepší orientaci v dalším textu. Jak je zjevné z výše uvedeného, tak úrok z neoprávněného jednání správce daně je sankcí, která stíhá správce daně. Proto, aby byl daňovému subjektu tento úrok přiznán, musí být naplněny podmínky stanovené zákonem. První podmínkou je, že dojde ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně, a to z důvodu nezákonnosti nebo nesprávného úředního postupu správce daně. Druhou podmínkou je, že na základě nebo v souvislosti se zrušeným, změněným nebo nicotným rozhodnutím došlo k úhradě částky, resp. daně.3) V případě, že došlo k neoprávněnému vymáhání je výše přiznávaného úroku modifikována.4) Nelze také opomenout zákonem stanovenou povinnost správce daně předepsat daňovému subjektu úrok z neoprávněného jednání správce daně do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí, kterým došlo ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.5) Proti postupu správce daně stran úroku z neoprávněného jednání správce daně je daňový subjekt oprávněn brojit námitkou ve smyslu § 159 daňového řádu, v zákoně je však odlišně od obecné úpravy námitky stanovena možnost podat proti rozhodnutí o námitce odvolání.6)
 
Ke lhůtě pro přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně
Zákon (daňový řád) explicitně neupravuje maximální možnou lhůtu, v níž se daňový subjekt může domáhat přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně, resp. v níž mu může být úrok