Prokázání odpočtů dle § 15 ZDP v rámci ročního zúčtování a v rámci daňového přiznání

Vydáno: 22 minut čtení

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob hodlá v rámci ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění provedeného plátcem anebo v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatnit nezdanitelné části základu daně specifikované v § 15 zákon o daních z příjmů , č. 586/1992 Sb (dále jen ,,ZDP “) (odpočty od základu daně), je logické, že je musí zaměstnavateli při provádění ročního zúčtování a správci daně při odevzdávání daňového přiznání doložit a prokázat. V následujícím textu se podíváme, co vše je nutno pro možnost uplatnění nezdanitelné části základu daně prokázat. Je nutno si uvědomit, že pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob vytvoří základ daně, ze kterého za zdaňovací období není možno uplatnit plnou výši odpočtů od základu daně dle § 15 ZDP , anebo je možno uplatnit jen dílčí část těchto odpočtů, pak neuplatněný odpočet od základu daně v příslušném zdaňovacím období již nelze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích a výše neuplatněného odpočtu propadá.

Prokázání odpočtů dle § 15 ZDP v rámci ročního zúčtování a v rámci daňového přiznání
Ing.
Ivan
Macháček
Připomínáme, že roční zúčtování daně provede zaměstnavatel ve smyslu znění § 38ch ZDP, pokud zaměstnanec učinil prokazatelně u svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a současně zaměstnanec požádá o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a to v termínu nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období a předloží nejpozději v tomto termínu příslušné doklady.
Odpočet hodnoty bezúplatného plnění (dary) dle § 15 odst. 1 ZDP
V tomto ustanovení je stanoven pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jak přehled osob, kterým lze poskytnout bezúplatné plnění, tak nezbytný účel poskytnutého bezúplatného plnění (daru), které lze odečíst od základu daně. Za bezúplatná plnění, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, se považují nejen peněžní, ale i nepeněžní bezúplatná plnění včetně poskytnutých služeb. Nepeněžní bezúplatná plnění se ocení cenami zjištěnými podle zákona o oceňování majetku, pokud není známa jejich cena. Pokud již byla hodnota bezúplatně poskytnutého výkonu – služby, zahrnuta do daňových výdajů, je nutno upravit daňové výdaje. Z hlediska výše bezúplatného plnění, které lze odečíst od základu daně z příjmů, platí, že
úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období:
přesáhne 2 % ze základu daně,
anebo činí alespoň 1 000 Kč,
v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně
Dle § 38l odst. 1 písm. a) ZDP se nárok na odpočet daru prokazuje
potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění.
Příklad 1
Podnikatel uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2019 dílčí základ daně ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP ve výši 140 000 Kč a dílčí základ daně z nájmu 99 000 Kč. Ze zdaňovacího období roku 2017 dosud zbývá hodnota neuplatněné daňové ztráty ve výši 92 000 Kč. V roce 2019 poskytl bezúplatné plnění (dar) fotbalovému klubu ve výši 25 000 Kč a na poskytnutí tohoto daru uzavřel darovací smlouvu.
Pokud by poplatník uplatnil za zdaňovací období 2019 v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob plnou výši neuplatněné daňové ztráty a plnou výši poskytnutého daru, nemohl by si uplatnit plnou výši základní slevy na dani na poplatníka, která by propadla. Vodítkem pro poplatníka je tedy uplatnit nejen plnou výši odpočtu poskytnutého daru, ale i plnou vý