Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají - 5.díl

Vydáno: 5 minut čtení

Pokračujeme pátým dílem věnovaným aktuálním problémům, které se týkají zásob a daně z nabytí nemovitých věcí.

Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají
Ing.
Ivana
Pilařová
 
1. otázka: Likvidace prošlých potravin ve školní jídelně
Jsme soukromá škola, která má také školní jídelnu. Zavřením školy i jídelny ze dne na den došlo ke zkažení potravin, u těch trvanlivějších je pravděpodobné, že budou prošlé. Jaké jsou daňové dopady této situace?
I za „normální“ situace mimo nouzový stav existuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP. Toto ustanovení je plně použitelné i v současné situaci. Náklady vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků jsou daňově účinné. U léků, léčiv či potravinářských výrobků to pak platí pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu – tj. jsou zkažené, prošlé, expirované. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace. Tímto je likvidace považována za prokazatelnou.
S likvidací zásob budou spojeny i další náklady na odvoz, vyčištění prostor a další. I tyto náklady jsou plně daňově účinné.
Pokud by likvidace zásob byla pojištěná, pak se pojistná náhrada k datu vzniku pojistné události stane zdanitelným výnosem.
 
2. otázka: Dopady likvidace zásob na daň z přidané hodnoty
Při nákupu zboží jsme si odečetli DPH, nyní většinu zásob vyhodíme, tržby jsou nulové, nulový je také odvod DPH. S jakými dopady máme počítat?
Na pomoc si vezmeme Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně a úpravě odpočtu daně. Stěžejní je rozlišit, zda se jedná o doložené nebo nedoložené zničení zásob (zboží, materiálu, ale i výrobků). Doložené zničení neznamená vznik povinnosti vyrovnání odpočtu (ani úpravy odpočtu), nedoložené zničení pak znamená opak – tj. vznik záporného nároku na odpočet na řádku 45 (vyrovnání) či 60 (úprava odpočtu) daňového přiznání. Za řádně doložené zničení zásob je považována také likvidace, a to jak provedená ve vlastní režii (podnikatelem nebo jeho zaměstnanci), tak i třetí osobou. V obou případech musí být vytvořen likvidační protokol s náležitostmi, které výše uvedená Informace podrobně popisuje (nechybí zejména specifikace předmětů likvidace, zaměstnanců či třetích osob, které likvidaci prováděly, případná fotodokumentace likvidovaných zásob, osoba vystavující protokol a další).
V dané situaci je tedy podstatné zjistit hodnotu zboží z vedené skladové evidence a řádně v protokolu doložit rozsah likvidovaných zásob. Následně nedojde ani k odvodu daně na výstupu, ani k vyrovnání odpočtu (zpětné krácení nároku na odpočet v reálném čase).
Související ustanovení:
§ 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 
3. otázka: Lhůta u daně z nabytí nemovitých věcí
S právními účinky vkladu dne 22. 12. 2019 jsme nabyli dům a související pozemek kupní smlouvou. Zápis do katastru nemovitostí byl však proveden dne 6. 1. 2020. Jsme povinni podat přiznání a platit daň z nabytí nemovitých věcí. Máme však nyní spoustu jiných povinností, nicméně daně zanedbat nechceme. Je nějaká možnost posunutí lhůty pro podání přiznání a také data platby?
Řádná lhůta pro podání daňového přiznání k nabytí nemovité věci a také lhůta zaplacení této daně je v tomto konkrétním případě 30. 4. 2020. Nic tedy dosud není promeškáno.
Zcela aktuálně ve vztahu k současnému stavu je Rozhodnutím č. 6 ve Finančním zpravodaji č. 5/2020
prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání
k dani z nabytí nemovité věci
v případě, že lhůta pro podání uplyne v době od 31. 3. do 31. 7. 2020
, a to za předpokladu, že daňové přiznání bude
podáno do 31. 8. 2020
. Obdobně se promíjí také úrok z prodlení z opožděné platby této daně (nebo zálohy na ni), která je splatná ve lhůtě 31. 3. až 31. 7. 2020 na základě výše uvedených daňových přiznání, u jejichž pozdního podání se promíjí pokuta. Podstatné je, aby platba byla provedena do 31. 8. 2020. Tato prominutí jsou automatická a není potřeba o ně žádat.
Výše uvedený postup, a tedy finální datum pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z nabytí nemovité věci (nebo zálohy na ni) je 31. 8. 2020.
Další části seriálu:
Díl 1: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 2: Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 3: Daň z přidané hodnoty ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 4: Elektronická evidence tržeb ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Poznámka redakce: Sledujte aktuální zpravodajství na našem Facebooku (https://www.facebook.com/dauc.cz/).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.