Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají - 3. díl

Vydáno: 10 minut čtení

V této části se věnujeme otázkám z oblasti daně z přidané hodnoty v době nouzového stavu: lhůty pro podání daňového přiznání a platba DPH, podání kontrolního hlášení, pozdní reakce na výzvu finančního úřadu ve stavu nouze, prodlení s úhradou DPH a formuláře žádostí o prominutí pokut a úroků z prodlení.

Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají
Ing.
Ivana
Pilařová
 
1. otázka: Lhůty pro podání daňového přiznání a platba DPH
Jaké jsou úlevy v oblasti DPH ve stavu nouze? Uvažuje se i tady o nějakých úlevách, ve vztahu k prodloužení lhůty pro podávání daňových přiznání u podnikatelských subjektů zasažených následky nouzového stavu?
V oblasti daňového přiznání k DPH vše běží jako obvykle – zachovány jsou lhůty pro podání daňového přiznání i lhůty pro placení DPH. Některé dílčí výjimky však platí.
Podání daňového přiznání k DPH
Na podání daňového přiznání k DPH platí známá „liberační lhůta“ pěti pracovních dnů stanovená v § 250 odst. 1 daňového řádu, která zaručuje i při nedodržení základní lhůty nevyměření pokuty za pozdní podání daňového přiznání.
Ohledně možnosti prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k DPH mimo výše uvedenou liberační lhůtu je potřeba vzít v úvahu ustanovení § 136 odst. 4 daňového řádu. Na jeho základě lhůtu pro podání daňového přiznání měsíčního či čtvrtletního zdaňovacího období (což na DPH máme)
nelze prodloužit
.
Pokud už k pozdnímu podání daňového přiznání k DPH a tím i k pozdnímu zaplacení DPH dojde, po vyměření úroku z prodlení je možné využít Rozhodnutí ministryně financí ze 16. 3. o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události. Podle I. části tohoto materiálu dojde na základě podání individuální žádosti k (i částečnému) prominutí úroku z prodlení, dojde také k prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání (toto platí pro všechny daně, tedy i pro DPH).
Pokud bude podáno opožděně kontrolní hlášení, byla vyměřena pokuta a na základě
individuální žádosti
(viz zejména pokyn GFŘ D – 44) byla (i částečně) prominuta, pak rozhodnutím ze dne 24. 3. 2020
automaticky bez žádosti
dojde také k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k DPH. Podmínkou je, aby daňové přiznání bylo podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno opožděné kontrolní hlášení, . tj. jinými slovy – opožděně dojde k podání daňového přiznání i kontrolního hlášení za shodné období (viz Finanční zpravodaj č. 5/2020).
Platba DPH
Obdobná „liberační lhůta“ v délce čtyř pracovních dnů stanovená v § 252 odst. 2 daňového řádu platí na zaplacení daně. Za den platby se stále považuje den, kdy byla platba připsána na účet správce daně.
Pro případný odklad placení daňové povinnosti na DPH je možné využít ustanovení § 156 daňového řádu o možnosti podání žádosti o posečkání a splátkování daně. Žádost musí být odůvodněná a bude-li podána do 31. 7. 2020, bude prominut správní poplatek.
Pokud bude daň z přidané hodnoty zaplacena pozdě (řádný termín jsme nestihli, o posečkání s placením daně jsme nepožádali), pak přichází na řadu vznik sankce v podobě úroku z prodlení. Na jeho prominutí je možné využít § 259b daňového řádu a nově rozšířené znění původního pokynu GFŘ D-21 novým pokynem GFŘ D-44, který rozšiřuje ospravedlnitelné důvody podání individuální žádosti o situaci, kdy prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření. Bude-li žádost o prominutí úroků z prodlení podána do 31. 7. 2020, bude prominut správní poplatek. Kladně vyřízená žádost o (i částečné) prominutí úroků z prodlení automaticky promíjí bez žádosti i pokuty za pozdní podání daňového přiznání.
U daňového přiznání k DPH a platby DPH platí, že se
bez podání individuální žádosti
a jejího kladného vyřízení žádné sankce
automaticky nepromíjejí
!
 
2. otázka: Podání kontrolního hlášení
Jsou nějaké aktuální úlevy v oblasti lhůty pro podání kontrolního hlášení?
Na kontrolní hlášení se liberační lhůta (§ 250 odst. 1 daňového řádu) nevztahuje a vztahovat ani nebude. Pokud dojde k opoždění podání kontrolního hlášení tak, aniž by k tomu byl plátce vyzván, činí sankce 1 000 Kč [§ 101h odst. 1 písm. a) ZDPH]. Z pokynu D-29 je zřejmé, že jedna takováto sankce za kalendářní rok se promíjí automaticky a bez žádosti. Rozhodnutím (viz Finanční zpravodaj č. 4/2020) se promíjí i (obdobná) další pokuta ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení, pokud povinnost k její úhradě vznikla od 1. 3 2020 do 31. 7. 2020. Prominutí nastává i bez souvislosti s důvodem vyhlášení nouzového stavu. O toto prominutí není třeba žádat, nastává automaticky.
Pokud by se jednalo o situaci, kdy kontrolní hlášení nebylo podáno, plátce k tomu byl vyzván a učinil tak v náhradní lhůtě, pak se sankce ve výši 10 000 Kč vyměří. Možnosti jejího prominutí se musí řešit pouze podáním individuální žádosti a musí být prokázána souvislost s mimořádnými opatřeními (viz pokyn GFŘ D-44). Toto opatření pak není časově omezeno.
V souvislosti s vyhověním žádosti o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení se automaticky bez podání žádosti promíjí také pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH, pokud bude podáno nejpozději v den podání opožděného kontrolního hlášení.
 
3. otázka: Pozdní reakce na výzvu finančního úřadu ve stavu nouze
V době stavu nouze, kdy řada zaměstnanců pracuje z domova, navíc ještě plní spoustu dalších úkolů, se může stát, že dojde k pozdní reakci na výzvu ohledně nesrovnalostí a vazeb v kontrolním hlášení. Pokuty jsou velmi vysoké. Počítá se s nějakou úlevou, nebo alespoň s její možností?
Obecné sankce týkající se pochybení v kontrolních hlášeních (ve výši 10 000 až 50 000 Kč) zůstávají beze změny v platnosti. Jedná se také o pokutu podle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH ve výši 30 000 Kč za pozdní reakci na výzvu (tj. později než ve lhůtě 5 pracovních dnů).
Na stávající situaci však finanční správa reaguje – v platnosti zůstává pokyn GFŘ D-29, který v kombinaci s novým pokynem GFŘ D-44 stanoví nový druh tzv. ospravedlnitelného důvodu pro podání žádosti o prominutí pokuty týkající se kontrolního hlášení, pokud důvodem je působení mimořádných opatření. Jedná se však vždy o individuálně podané žádosti, nelze očekávat automatickou reakci finanční správy bez podané žádosti.
Pokud dojde k vyhověním žádosti o prominutí pokuty ve vztahu ke kontrolnímu hlášení (jedná se o pokuty v rozsahu 10 až 50 000 Kč), pak se automaticky bez podání žádosti promíjí také pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH, pokud bude podáno nejpozději v den podání opožděného kontrolního hlášení. Zmíněné kontrolní hlášení a daňové přiznání spolu logicky musí časově souviset stejným zdaňovacím obdobím.
 
4. otázka: Prodlení s úhradou DPH
Pokud již předem vím, že dojde k prodlení s úhradou například DPH za únor, mám čekat na doručení platebního výměru na úroky z prodlení, nebo mám rovnou z důvodu mimořádných opatření podávat žádost o prominutí tohoto úroku? Opravdu nemáme peníze na zaplacení a nevím, kdy daň zaplatíme.
Tady plně platí pravidlo „práce kvapná, málo platná“. Prominout úroky z prodlení (stejně tak i úroky z posečkané částky)
lze až poté, co byla zcela uhrazena daň
, k níž sankce vztahuje. Jinými slovy – nejdříve zaplatit, a poté teprve usilovat o prominutí sankcí.
Pokud nejsou podmínky podání žádosti splněny (není zaplaceno), není možné přistoupit ani k posuzování věcných důvodů pro prominutí. Správce daně tedy takovou žádost nemůže vyřídit.
 
5. otázka: Formuláře žádostí o prominutí pokut a úroků z prodlení
Stále se dokola hovoří o možnostech prominutí různého druhu úroků z prodlení a pokut. Zajímá mě, zda pro tyto případy správce daně vydá formuláře a zda je předepsaná forma podání a lhůta pro jeho podání.
Žádost je podáním, platí tedy obecná ustanovení § 70 daňového řádu – tj. musí být zřejmé kdo a o co žádá a co navrhuje. Žádost o prominutí příslušenství daně je řízena jednak § 259 až 260 daňového řádu, praktičtější je však se držet pokynů GFŘ, případně využít základní nezávazný vzor (osnovu) žádosti, kterou naleznete zde. K dispozici jsou tyto pokyny, které stanoví další postup a ospravedlnitelné důvody podání žádosti:
-
pokyn GFŘ D-21 – obecně platný pokyn týkající se obecných podmínek prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkané částky na všech druzích daně
-
pokyn D-29 – obecně platný pokyn na pokuty týkající se kontrolního hlášení
-
pokyn D-44 – časově omezený pokyn k oběma výše uvedeným zohledňující důsledky mimořádných opatření (pokyn je časově omezen od 1. 3. do 31. 7. 2020).
Důvody prominutí
Ačkoliv se to možná nyní zdá „zbytečné“ a zcela zřejmé, zásadní a nepominutelnou náležitostí je důvod, proč se o prominutí žádá. Tento důvod musí být doložen. Na důvod nezapomeňte a nechte se při sestavování žádosti vést výše uvedenými Pokyny.
Způsob podání
Způsoby podání žádosti jsou pro všechny daňové subjekty následující:
-
Elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo aplikace EPO
-
Písemně v listinné podobě (nejedná se o formulářové podání, tato forma je přístupná i majitelům datových schránek)
-
Ústně do protokolu (aktuálně se samozřejmě nedoporučuje, ale jedná se o platný způsob)
Lhůty podání
Žádost o prominutí pokuty musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit pokutu. Podání žádosti má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru na úhradu pokuty.
Další části seriálu:
Díl 1: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 2: Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 4: Elektronická evidence tržeb ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 5: Zásoby, daň z nabytí nemovitých věcí ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Poznámka redakce: Zásadním materiálem pro zpracování tohoto materiálu je Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (Finanční zpravodaj č. 4/2020). Informace v něm obsažené jsou platné k 26. 3. 2020 a mohou se v budoucnu měnit. Nové informace budeme přinášet na portálu DAUČ, sledujte nás i na Facebooku (https://www.facebook.com/dauc.cz/).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.