Přehled podstatné daňové judikatury za rok 2019

Vydáno: 18 minut čtení

V zářijovém vydání Daně a právo v praxi jsem se zabýval judikaturou Nejvyššího správního soudu v daňových věcech publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu od ledna do června 2019. Tento článek navazuje a pojednává o vybrané judikatuře publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu od července do listopadu 2019, a to jak Nejvyššího správního soudu, tak krajských soudů. Následující text obsahuje vždy právní větu vytvořenou příslušným soudem a poté krátký rozbor odůvodnění rozsudku.

Přehled podstatné daňové judikatury za rok 2019
Jan
Šlajs
Nejvyšší správní soud, Oddělení dokumentace a analytiky
 
Lhůta k uplatnění opravy výše daně
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2019, čj. 5 Afs 182/2018-37:
„I. Oprava základu daně a daně je samostatným zdanitelným plněním (§ 42 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Přestože se váže vždy k již v minulosti uskutečněnému zdanitelnému plnění, uplatňuje ji daňový subjekt vždy samostatně v řádném (nikoli dodatečném) daňovém přiznání, a to nezávisle na původním zdanitelném plnění. K podání daňového přiznání, v němž je oprava uplatněna, je daňový subjekt omezen pouze lhůtou stanovenou v § 148 odst. 1 daňového řádu. Tato lhůta náleží i správci daně k vyměření daně (zde: uplatní se standardní časové pravidlo pro uplatnění nároku na odpočet daně dle § 73 zákona o dani z přidané hodnoty).
II. Povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě stanovené v § 42 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění do 31. 3. 2019 ze zákona nelze dovodit.“
V této věci se Nejvyšší správní soud zabýval lhůtou k uplatnění opravy základu a výše daně podle § 42 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019 (dále jen „ZDPH“). Sporné tak především bylo, kdy musí být daný doklad vystaven a jak určit počátek lhůty pro uplatnění opravného daňového dokladu. Stěžovatelka (žalobkyně v původním řízení) před krajským soudem tvrdila, že je třeba tuto lhůtu počítat od doručení opravného daňového dokladu příjemci (neboť slevu za listopad 2011 poskytovala následně v prosinci). Zároveň pokud je oprava výše základu a daně samostatným zdanitelným plněním, je možné ji uvést v daňovém přiznání za jiná zdaňovací období a daňový subjekt je omezen pouze