Daňové řešení podílových fondů

Vydáno: 18 minut čtení

V článku se budeme věnovat investování volných finančních prostředků poplatníka (investora) do podílových fondů a ukážeme si daňové řešení odkupu podílových fondů, a to v návaznosti na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019.

Daňové řešení podílových fondů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Kolektivní investování a investiční fondy
Kolektivní způsob investování upravuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Kolektivním investováním se rozumí nepřímý způsob investování na kapitálových trzích prostřednictvím specializovaných společností, přičemž základem kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu.
Investičním fondem jsou všechny druhy fondů podle zákona č. 240/2013 Sb. (dále jen „zákon“).
Základním dokumentem investičního fondu je statut fondu
, který je určen investorům k posouzení rizika investice a subjektům vykonávajícím správu fondu a další činnosti. V § 92 zákona je uvedeno rozdělení investičních fondů na
fondy kolektivního investování, které mohou být veřejně nabízeny, a na fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou určené pro veřejnou nabídku
.
Fondem kolektivního investování je
dle § 93 zákona:
a)
právnická osoba (akciová společnost dle § 100 zákona) se sídlem v ČR
, která je oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti vydáváním akcií a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále spravovat tento majetek, a
b)
podílový fond
, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním podílových listů a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa tohoto majetku.
Fondy kolektivního investování jsou standardní fondy a speciální fondy
. Standardním fondem, tj. fondem kolektivního investování investujícím jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu nebo fondem kolektivního investování investujícím do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti, však může být pouze otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem.
Členění fondů podle druhů aktiv zahrnuje
akcio