Vliv změny sazby nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 na výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zahraničních zaměstnanců

Vydáno: 12 minut čtení

Následující článek se zabývá vlivem změny sazby nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 na výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska).

Vliv změny sazby nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 na výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zahraničních zaměstnanců
Ing.
Lenka
Nováková,
daňový poradce č. 4991
Ing.
Daniela
Králová,
daňový poradce č. 1880
Novelou zákona č. 32/2019 Sb., kterou se měnil zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“), a která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2019, byla zrušena tzv. karenční doba. Došlo tak ke zrušení doby prvních tří dnů pracovní neschopnosti, za které nenáležela zaměstnanci náhrada mzdy podle § 192 a násl. zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že tuto změnu měli především zaplatit zaměstnavatelé, došlo současně i k novele zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na základě které byl snížen celkový odvod pojistného zaměstnavatele na sociální zabezpečení z 25 na 24,8 % z vyměřovacího základu (u zaměstnavatele tedy došlo ke snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění z 2,3 na 2,1 %).
V důsledku snížení ce