Otázky a odpovědi: Teambuilding

Vydáno: 3 minuty čtení

Firma pořádá pro zaměstnance teambuilding. Zaplatila dopravu, pronájem sklípku, ubytování. Lze dát v rámci teambuildingu tyto výdaje jako daňové a uplatnit DPH? Dále mají zaměstnanci k této akci cestovní příkazy, mají nárok na vyplacení diet?

Otázky a odpovědi: Teambuilding
Ing.
Christian
Žmolík
 
Odpověď
Odpověď z pohledu daně z příjmů:
Bude-li z programu teambuildingu zřejmé, že na něm došlo i k výkonu práce, tj. jedním z bodů programu bude např. školení zaměstnanců nebo zhodnocení výsledků práce za uplynulý rok, potom se pro zaměstnance bude jednat o pracovní cestu (= cesta k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce nebo pravidelné pracoviště). Určitě je tedy správné, když budou mít zaměstnanci vypsané cestovní příkazy, na kterých po pracovní cestě budou nárokovat proplacení výdajů spojených s touto pracovní cestou (např. ubytování nebo dopravu, pokud si je zaměstnanci sami platili). Jelikož zaměstnanci byli na pracovní cestě, vznikne jim i nárok na stravné dle § 163 odst. 1 ZP. V případě, že na pracovní cestě obdrželi bezplatné stravování, bude se jim stravné krátit dle § 163 odst. 2 ZP. U zaměstnavatele jsou tyto cestovní náhrady daňově uznatelné dle § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP.
U zaměstnavatele bude taktéž většina výdajů spojených s touto pracovní cestou zaměstnanců daňově uznatelná. Kromě cestovních náhrad zaměstnanců budou daňově uznatelné i výdaje spojené s činnostmi charakteru výkonu práce, tj. náklady za dopravu zaměstnanců, ubytování (pokud je hradil zaměstnavatel), pronájem prostor, kde probíhala činnost, kterou lze považovat za výkon práce, úhrada odměny lektorovi, zapůjčení audiovizuální techniky apod. Mezi náklady daňově uznatelné ovšem nelze zahrnout náklady spojené s volnočasovou aktivitou zaměstnanců, tj. pronájem sklípku, pokud tam neprobíhalo školení nebo porada, pronájem sportovních potřeb a sportovišť, odměna osob organizujících mimopracovní činnost, občerstvení zaměstnanců apod.
Odpověď z pohledu daně z přidané hodnoty:
Plátce může při splnění podmínek v ustanovení § 72 a 73 zákona o DPH uplatnit nárok na odpočet daně, přičemž musí být mimo jiné splněna podmínka, že přijaté plnění sloužilo k ekonomické činnosti firmy.
Tedy pokud součástí teambuildingu byla také např. porada, školení atd., které budou moci být prokazatelné před správcem daně v případě daňové kontroly (např. zmíněný program teambuildingu apod.), pak lze z takových plnění (doprava, ubytování) uplatnit nárok na odpočet daně. Obdobně to platí u pronájmu sklípku, pokud zde proběhla například prezentace výsledků firmy, školení apod., pak lze uplatnit nárok na odpočet daně i z pronájmu sklípku.
Nicméně upozorňuji, že nelze uplatnit nárok na odpočet daně z případného občerstvení podle § 72 odst. 4 zákona o DPH.
Související předpisy:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.