Otázky a odpovědi: Zdanění sdružení fyzických osob za rok 2019

Vydáno: 5 minut čtení

Tři společníci, plátci DPH, podnikají na základě smlouvy o sdružení fyzických osob. Pověřený člen sdružení vede daňovou evidenci a ve vztahu k DPH fakturuje konečnému spotřebiteli, další dva členové mu od 1. 1. 2019 fakturují a platí svůj podíl za stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti. 1. Jak zařadit fakturaci podílů za stavební práce dvou společníků pověřenému členu sdružení, který vede daňovou evidenci? Je třeba navýšit příjmy a výdaje společníků, nebo je neúčtovat a vycházet z § 2728 NOZ ? 2. Uvedené sdružení pořídilo za dobu společného podnikání tři osobní automobily, které jsou zapsány v evidenci vozidel na pověřeného člena sdružení. Pokud by sdružení ukončilo činnost ke konci roku 2020, jakým způsobem by se převedly dva automobily na ostatní členy sdružení – fakturovat a odvést DPH, nebo jinak?

Otázky a odpovědi: Zdanění sdružení fyzických osob za rok 2019
Ing.
Jiří
Vychopeň
Odpověď
Ad 1.
Společník, který je podle smlouvy pověřen správou společných věcí (správce společnosti) vede v souladu s § 7 odst. 13 zákona o daních z příjmů daňovou evidenci, ve které eviduje společné příjmy a společné výdaje. Po skončení roku tento správce vyhotoví pro jednotlivé společníky doklad obsahující údaje o jejich podílu na společných příjmech a společných výdajích a také na nově pořízeném majetku ze společných prostředků a společných dluzích. Na základě tohoto dokladu jednotliví společníci uvedou do své daňové evidence svůj podíl na společných příjmech a výdajích, spoluvlastnický podíl na nově pořízeném majetku a společných dluzích.
Z ustanovení § 2728 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá, že příjmy dosažené při společné činnosti ve společnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují mezi společníky:
-
v poměru určeném ve smlouvě o společnosti, nebo
-
stejným dílem.
Ad 2.
Z dotazu není jasné, kdo je v daném případě u pořízených osobních aut zapsán v registru vozidel a v technických průkazech jako vlastník vozidla. Pokud by u všech pořízených aut byl zapsán jako vlastník vozidla pouze jeden ze společníků (ten, který je pověřen správou společnosti), pak by bylo nutno respektovat skutečnost, že pro účely daně z příjmů může u těchto aut uplatňovat daňové odpisy jen tento společník [podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů platí, že hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo]. V takovém případě by ale podle mého názoru neměla být auta pořízena ze společných prostředků ve společnosti. Při ukončení činnosti společnosti by v tomto případě mohlo dojít k převodu aut na ostatní společníky buď za sjednanou úplatu (tj. prodejem) nebo bezúplatným převodem (řešení z hlediska DPH je podrobně popsáno v Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, čj. 74028/17/7100-20116-709973).
Obecně ale platí, že majetek pořízený za trvání společnosti ze společných prostředků je ve spoluvlastnictví jednotlivých společníků. V § 2728 občanského zákoníku je stanoveno, že neurčí-li smlouva poměr, jakým se společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, jsou jejich podíly stejné. Určí-li smlouva poměr, jakým se společník podílí buď jen na majetku, anebo jen na zisku nebo na ztrátě, platí stejný poměr i pro ostatní případy. Je však také možné, aby si společníci smluvně dohodli podíly u jednotlivého majetku individuálně podle jimi stanovených kritérií.
Pokud tedy byla osobní auta pořízena ze společných prostředků pro účely společného podnikání ve společnosti, nabízí se dvě možnosti:
1.
všichni společníci jsou spoluvlastníky pořízených aut [v takovém případě by v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a podle § 20 a 21 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, měli být v registru silničních vozidel a v technickém průkazu u každého auta zapsáni v údaji o vlastníkovi vozidla všichni tři společníci, přičemž jako provozovatel může být u každého auta zapsán pouze společník pověřený správou společnosti],
2.
každý společník je vlastníkem jednoho auta (také v tomto případě může být u všech tří aut zapsán jako provozovatel společník pověřený správou společnosti).
Za stanovených podmínek může každý ze společníků u osobních aut pořízených ze společných prostředků ve společnosti uplatnit nárok na odpočet DPH, a to podle svého podílu na tomto majetku. Při uplatňování nároku na odpočet daně se jednotliví společníci řídí obecnými pravidly (viz § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty), přičemž by měli postupovat v souladu s podmínkami pro uplatnění nároku na odpočet daně uvedenými v bodu 4. a 5.1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017.
Související předpisy:
-
§ 2728 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
-
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
-
§ 20 a 21 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
-
§ 7 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
-
§ 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
-
§ 72 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.