Otázky a odpovědi: OSVČ a přechod na podvojné účetnictví

Vydáno: 4 minuty čtení

Podnikatel – fyzická osoba – překročil v roce 2018 obrat 25 mil. Kč. Jak musíme upravit základ daně za rok 2019? Musí od roku 2020 vést účetnictví? Jak je to s novelou zákona o účetnictví , kde se má tato povinnost zrušit?

Otázky a odpovědi: OSVČ a přechod na podvojné účetnictví
Ing.
Jiří
Vychopeň
Odpověď
V daném případě musí podnikatel zahájit vedení účetnictví od 1. 1. 2020. To vyplývá z § 4 odst. 3 zákona o účetnictví, podle kterého jsou fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou z důvodu překročení stanoveného limitu obratu podle § 1 odst. 2 písm. e) uvedeného zákona, povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. Podle § 1 odst. odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví se fyzická osoba, která je podnikatelem, stává účetní jednotkou, pokud její obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci její podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. Novela zákona o účetnictví, která by podle návrhu věcného záměru měla obsahovat zrušení uvedených ustanovení, je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.
Účetní metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví je upravena v § 61b vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Z hlediska daně z příjmů fyzických osob se při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví postupuje podle přílohy č. 3 k zákonu o daních z příjmů, která pro účely tohoto zákona stanoví v návaznosti na výše uvedené ustanovení prováděcí účetní vyhlášky tento postup:
1.
Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.
2.
Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
3.
Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.
Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely tohoto postupu hodnotou dluhu hodnota bez daně z přidané hodnoty; byl-li uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty, hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez DPH, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu. Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, nezvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, jež v době vedení daňové evidence byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů (např. pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurz proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty).
V § 23 odst. 14 zákona o daních z příjmů je stanoveno, že při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví, nebo postupně po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení účetnictví. Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost nebo ukončí-li vedení účetnictví, nebo vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní
korporace
, anebo změní-li způsob uplatňování výdajů podle § 24 ZDP na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP před uplynutím doby zahrnování zásob a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost přerušena nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení účetnictví, nebo ve kterém vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní
korporace
anebo ve kterém uplatňoval výdaje podle § 24 ZDP před změnou způsobu uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP, základ daně o hodnotu zásob a pohledávek, které nezahrnul do základu daně.
Související předpisy:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.