Oddlužení podnikatelů

Vydáno: 20 minut čtení

Nejen spotřebitel, ale též živnostník se může dostat do špatné finanční situace, kdy již nebude schopen platit své splatné závazky. Mnohdy je úpadek podnikatele důsledkem druhotné platební neschopnosti, tedy nedobytnosti jeho pohledávek za dlužníky.

Oddlužení podnikatelů
Mgr. Ing.
Veronika
Hejná
Zatímco do začátku roku 2014 nebylo možné, aby podnikající fyzická osoba řešila svůj úpadek oddlužením, stávající právní úprava již podmínky oddlužení podnikatelů vymezuje detailně. K právní jistotě přispěla také tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona s účinností od 1. 6. 2019. Nadto musí Česká republika do poloviny roku 2021 transponovat do svého právního řádu evropskou směrnici z června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace1).
 
Kdo je podnikatelem
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), samostatnou definici podnikatele pro účely oddlužení neobsahuje, je tedy nutno vycházet z vymezení obsaženého v občanském zákoníku. V souladu s § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je za podnikatele považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Ustanovení § 421 odst. 2 občanského zákoníku pak obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání
živnostenské
nebo
jiné
oprávnění
podle zvláštního zákona. Podle zvláštních právních předpisů podnikají například osoby vykonávající svobodná povolání a další, nespadají-li pod režim živnostenského zákona. Mohou to být například autoři a umělci, lékaři, advokáti, daňoví poradci, autorizovaní inženýři a též zemědělci.
 
Kdy je podnikatel v úpadku
Úpadek vymezuje insolvenční zákon v § 3. Základním parametrem

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
89/2012 Sb., občanský zákoník
294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů