Oddlužení podnikatelů

Vydáno: 20 minut čtení

Nejen spotřebitel, ale též živnostník se může dostat do špatné finanční situace, kdy již nebude schopen platit své splatné závazky. Mnohdy je úpadek podnikatele důsledkem druhotné platební neschopnosti, tedy nedobytnosti jeho pohledávek za dlužníky.

Oddlužení podnikatelů
Mgr. Ing.
Veronika
Hejná
Zatímco do začátku roku 2014 nebylo možné, aby podnikající fyzická osoba řešila svůj úpadek oddlužením, stávající právní úprava již podmínky oddlužení podnikatelů vymezuje detailně. K právní jistotě přispěla také tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona s účinností od 1. 6. 2019. Nadto musí Česká republika do poloviny roku 2021 transponovat do svého právního řádu evropskou směrnici z června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace1).
 
Kdo je podnikatelem
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), samostatnou definici podnikatele pro účely oddlužení neobsahuje, je tedy nutno vycházet z vymezení obsaženého v občanském zákoníku. V souladu s § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je za podnikatele považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Ustanovení § 421 odst. 2 občanského zákoníku pak obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání
živnostenské
nebo
jiné
oprávnění
podle zvláštního zákona. Podle zvláštních právních předpisů podnikají například osoby vykonávající svobodná povolání a další, nespadají-li pod režim živnostenského zákona. Mohou to být například autoři a umělci, lékaři, advokáti, daňoví poradci, autorizovaní inženýři a též zemědělci.
 
Kdy je podnikatel v úpadku
Úpadek vymezuje insolvenční zákon v § 3. Základním parametrem úpadku je