Daňové řešení podpory výzkumu a vývoje

Vydáno: 17 minut čtení

Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může uplatnit jak nezdanitelné části základu daně vymezené v § 15 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), tak položky odčitatelné od základu daně, které jsou obsahem § 34 ZDP . Podle § 34 ZDP může postupovat i poplatník daně z příjmů právnických osob.

Daňové řešení podpory výzkumu a vývoje
Ing.
Ivan
Macháček
1. Vymezení položek odčitatelných od základu daně v § 34 ZDP
Na rozdíl od položek nezdanitelných částí základu daně dle § 15 ZDP lze položky odčitatelné od základu daně, vymezené v § 34 ZDP, uplatnit i v následujících zdaňovacích obdobích za zákonem stanovených podmínek. Jedná se o následující odpočty:
-
odpočet daňové ztráty
, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, kterou lze uplatnit nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje;
-
odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání,
přičemž pokud není možné tyto odpočty odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo z důvodu daňové ztráty v období, kdy nárok na odpočet vznikl, pak je možné odpočty odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.
 
2. Uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
Zákon o daních z příjmů umožňuje v rámci podpory výzkumu a vývoje poplatníkům daně
z příjmů fyzických a právnických osob uplatnit:
-
výdaje na výzkum a vývoj jako daňově uznatelné výdaje
(náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při dodržení podmínek pro uznání daňových výdajů uvedených v § 24 ZDP,
-
odpočet výdajů vynaložených na výzkum a vývoj od