Pojistná smlouva

Vydáno: 24 minut čtení

Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním. Pojistník se zavazuje poskytnout pojistiteli pojistné. Tato smlouva se uzavírá pro zmírnění následků nahodilých událostí.

Pojistná smlouva
Prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.,
e-mail: k.marek@centrum.cz, Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha.
 
Úvodní poznámky
Pojistná smlouva se řadí k těm smlouvám, které jsou velmi frekventované. Pojištění je závazkem pojistitele, zakotvený pojistnou smlouvou pojistitele s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného. Jde o to tlumit dopad z určených negativních událostí. Pojistníci placením pojistného přispívají fakticky určitou částkou do pojistného fondu.1)
 
K právní úpravě
Podle základního ustanovení (§ 2758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObčZ“) se pojistnou smlouvou pojistitel zavazuje pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost). Pojistník se zavazuje poskytnout pojistiteli pojistné.2)
Je-li pojistné ujednáno na pojistnou dobu jednoho roku a delší než jeden rok, vyžaduje smlouva písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma za zachovanou.
Tato smlouva se sjednává pro zmírnění důsledků nahodilých událostí. Nahodilost se přitom chápe jako do určité míry nepředvídatelnost, kdy může jít o skutečnost, která může a nemusí nastat, nebo o nepředvídatelnost v její době, která nastane (například úmrtí člověka). Nahodilostí není taková událost, která již nastala nebo kterou příslušná osoba záměrně přivodí.
Pojistná událost je taková nahodilá událost, která je kryta pojištěním. Ve smlouvě nebo v pojistných podmínkách se předpokládá, že tato událost může nastat, event. že nastane. Neví se však, zda nastane a pokud nastane, kdy nastane.3)
Můžeme přitom odlišit pojistníka a třetí osobu, která bude beneficientem. Pojistnou smlouvu může uzavřít i třetí osoba, například i jiná osoba než vlastník.4)
Občanský zákoník upravuje (§ 2759 odst. 1 a 2), že neurčí-li se v nabídce smlouvy, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně; je-li však uzavření smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do dvou měsíců. Nabídku pojistitele může pojistník přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši v nabídce uvedené. Považuje-li se odpověď za nový návrh, platí, že takový návrh byl odmítnut, nepřijme-li jej druhá strana do jednoho měsíce ode dne doručení.
Navrhuje-li strana změnu smlouvy, postupuje se (§ 2759 odst. 1 a 2 ObčZ) obdobně.
Pojistitel jako podnikatel má vůči pojistníkovi jako spotřebiteli informační povinnost, kterou upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 1811, § 1820, § 1821, § 1843). Kromě toho působí-li pojišťovací zprostředkovatel nebo samostatný likvidátor pojistných událostí, pak je povinen poskytnout údaje podle