Pacht

Vydáno: 20 minut čtení

Článek se nejprve zabývá obecnými otázkami pachtu. Pojednává o základním ustanovení tohoto smluvního typu, o účelu pachtu, péči pachtýře jako řádného hospodáře a případných vadách na věci. Dále se věnuje zemědělskému pachtu a pachtu závodu.

Pacht
Prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.,
Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha. E-mail: k.marek@centrum.cz
 
Obecná úprava
Právní úpravu pachtu obsahovala prvorepubliková zákonná regulace, která ji recipovala z úpravy dřívější. Československé zákony z šedesátých let minulého století pacht neznaly. Do českého práva vrátil pacht zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), s účinností k 1. 1. 2014. Pacht je regulován v § 2332 a násl. OZ. Nejprve je zde obecná úprava pachtu a posléze je pojednán zemědělský pacht a pacht závodu.
Podle základního ustanovení se pachtovní smlouvou propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné, nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Přenechá-li strana druhé smluvní straně jednou smlouvou více věcí, z nichž některé slouží k užívání a jiné k požívání, posoudí se smlouva podle povahy hlavní věci.
Důvodová zpráva k základnímu ustanovení uvádí, že rozdílně od nájmu, kdy má nájemce právo věc užívat, se pachtovní smlouvou zakládá pachtýři právo věc užívat i požívat. Základní ustanovení se spokojuje s poukazem na pachtýřovo požívací právo, protože podle důvodové zprávy obsah tohoto práva dostatečně vyjasňuje ustanovení o požívacím právu v úpravě osobních společností.
Předmětem pachtu může být tedy jen věc plodivá, plodonosná, přinášející výnos, ať již jsou výnosem plody naturální nebo civilní.
Pravidelným rysem pachtu je pachtýřovo vlastní přičinění. Pachtýř vlastní prací nebo jinou činností obhospodařuje věc tak, aby přinášela plody nebo užitky (výnos) a pachtýř si tento výnos přivlastňuje. Výnos může být řádný (běžně předpokládaný) i mimořádný.
Účelem pachtu však není „drancování“ propachtované věci, proto bylo navrženo spojit pachtýřovo právo na výnos s obhospodařováním věci podle zásad řádného hospodaření. Ovšem i při řádném hospodaření může z různých příčin (vyvolaných např. přírodními či ekonomickými vlivy) dojít k výkyvům na výnosech. To je však především riziko pachtýře, které může být např. kryto pojištěním.