Přehled podstatné judikatury Nejvyššího správního soudu v daňových věcech za rok 2019

Vydáno: 9 minut čtení

Tento článek rozebírá judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále také „NSS“) v daňových věcech. Vybraná rozhodnutí byla publikována ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v uplynulých šesti měsících. Následující text obsahuje vždy právní větu vytvořenou příslušným senátem Nejvyššího správního soudu a poté krátký rozbor odůvodnění rozsudku.

Přehled podstatné judikatury Nejvyššího správního soudu v daňových věcech za rok 2019
Jan
Šlajs,
pracuje na Nejvyšším správním soudě v Oddělení dokumentace a analytiky
 
Zvýšení daně a pokuty za opožděné tvrzení daně
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2019, čj. 4 Afs 351/2018-60:
„Zvýšení daně dle § 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, představují trest ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.“
V této věci se NSS zabýval věcí řešenou původně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „starý daňový řád“). Podle přechodného § 264 odst. 1 zákona č. 280/200