Dohody v roce 2019 a zákon č. 80/2019 Sb.

Vydáno: 20 minut čtení

Z § 3 zákoníku práce vyplývá, že základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Takzvané dohody uzavírá řada zaměstnanců s druhým zaměstnavatelem, přičemž u hlavního zaměstnavatele má zaměstnanec uzavřen hlavní pracovní poměr. Dohody bývají uzavřeny zaměstnancem i u hlavního zaměstnavatele, a to na jiné činnosti, než činnost vyplývající z hlavního pracovního poměru. Rovněž řada starobních důchodců pobírajících starobní důchod si přivydělává prací u zaměstnavatelů, a to opět převážně na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V neposlední řadě studenti uzavírají krátkodobé dohody převážně na dobu školních prázdnin k získání určitého výdělku. V článku si odpovíme na otázky související se zdaněním takto získaných příjmů v případě, že zaměstnanec učiní nebo neučiní prohlášení k dani u příslušného zaměstnavatele.

Dohody v roce 2019 a zákon č. 80/2019 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
1. Vymezení dohod v zákoníku práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), se řešením dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zabývá v § 74 až 77, přičemž řešení dohody o provedení práce nalezneme v § 75 ZP, řešení dohody o pracovní činnosti vyplývá z § 76 ZP a v § 77 ZP pak jsou uvedeny společné zásady platné pro oba druhy dohod. Z § 74 odst. 2 ZP přitom vyplývá, že v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.
 
Dohoda o provedení práce
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin
v kalendářním roce,
přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, přičemž dohoda může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající pracovní činnost zaměstnance s tím, že jediným omezením je časový limit 300 hodin v kalendářním roce.
 
Dohoda o pracovní činnosti
Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby,
přičemž dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i v případě, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny jednak sjednané práce, dále sjednaný rozsah pracovní doby, a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
 
Společné zásady pro obě dohody
Dohoda o provedení práce musí být stejně jako dohoda o pracovní činnosti
uzavřena písemně
. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:
a)
dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
b)
výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
c)
okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.