Novinky ve zdaňování nemovitých věcí

Vydáno: 18 minut čtení

Všichni čtenáři jistě vědí, že tzv. daňový balíček 2019 přinesl do českého daňového práva mnoho nového. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen 27. 3. 2019 pod číslem 80/2019 a účinnost jednotlivých novelizačních ustanovení je rozprostřena značně široce mezi lety 2019 až 2021. Mnohé již na toto téma bylo napsáno nejen v posledních týdnech, ale též v průběhu poměrně dlouhého legislativního procesu. V tomto článku budou blíže komentována ta ustanovení, jež mají přímý dopad do činnosti developerů, stavebních společností, majitelů nemovitostí a dalších subjektů, jejichž podnikání se jakkoliv týká nemovitých věcí.

Novinky ve zdaňování nemovitých věcí
Jan
Kašpar,
daňový poradce č. 5330, Locke & Hobbes a.s.
Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „daňový balíček“), má celkem 11 částí. Po odečtení té poslední věnující se jeho účinnosti se tedy jedná o novelizaci celkem 10 zákonných předpisů, jež se více či méně dotýkají daňové problematiky. Chceme-li poukázat zejména na ta ustanovení, jež mají bezprostřední dopad na společnosti nakládající při své činnosti s nemovitými věcmi, je středobodem našeho zájmu třetí část daňového balíčku: změna zákona o dani z přidané hodnoty. Pojďme se tedy podívat blíže na vybraná novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „ZDPH“ nebo „zákon o DPH“). Nebude-li výslovně uvedeno jinak, jsou dále uvedené změny účinné od 1. 4. 2019.
Rozšíření definice nájmu [§ 4 odst. 4 písm. g) ZDPH]
Vymezení pojmu „nájem“, jež dosud zahrnoval též pacht a podpacht, se rozšířilo i na zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, a to za předpokladu, že jsou naplněny znaky nájmu. Dle znění důvodové zprávy je třeba tyto znaky chápat v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (SDEU). O nájem se tak bude jednat v případě, že daná transakce bude spočívat v udělení práva užívání či požívání nemovité věci jako vlastník, na předem danou dobu, za úplatu s tím, že z obdobného práva je vyloučena kterákoliv jiná osoba. Dle uvedené charakteristiky tak nájmem ve smyslu § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH nebude např. právo služebnosti vstupu na pozemek, které může ve stejný okamžik využívat vícero osob.
Úprava vymezení obratu ve vztahu k prodeji dlouhodobého majetku (