Otázky a odpovědi: Patent

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o. požádala o udělení patentu pro svůj vynález. Přihlášku podala v listopadu 2018. V souvislosti s tímto zaplatila například náklady na patentové rešerše, poplatky patentovému úřadu za úplný průzkum, náklady na zastoupení, poplatek za podání přihlášky. Všechny tyto náklady eviduje účetní jednotka na účtu 041. Ze zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (č. 527/1990 Sb. ) vyplývá, že patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu a že účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Celkové náklady v patentovém řízení přesáhnou 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hranici 60 000 Kč stanovila účetní jednotka rovněž jako hranici pro účtování o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0. 1. Půjde automaticky o nehmotný majetek ve smyslu § 32a zákona o daních z příjmů ? Nebo jde o majetek vytvořený vlastní činností a je nutné si odpovědět na otázku dle § 32a odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o daních z příjmů , zda bude použit za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování? 2. Pokud půjde o nehmotný majetek ve smyslu uvedeného § 32a zákona o daních z příjmů , ke kterému dni se provede zařazení do užívání? Ke dni podání přihlášky nebo až dnem oznámení ve Věstníku? 3. Doba odepisování bude činit tolik měsíců, kolik bude zbývat do konce doby platnosti patentu (20 let od podání přihlášky) počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení do užívání? Nebo se doba odepisování zákonnou dobou platnosti patentu neřídí a bude činit 72 měsíců jako u ostatního nehmotného majetku dle § 32a odst. 4 zákona o daních z příjmů ?

Otázky a odpovědi: Patent
Ing.
Martin
Děrgel
Aby se určité účelově vynaložené náklady staly dlouh