Některé výhody kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 12 minut čtení

Případné vydání kmenového listu jakožto podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným musí splňovat nejen určité výchozí zákonné předpoklady, ale i následné povinné obsahové náležitosti – o tomto všem pojednává následující příspěvek. Shrnuje zároveň i zcela konkrétní výhody tohoto cenného papíru.

Některé výhody kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným
JUDr.
Lukáš
Sadecký,
advokát
 
Obecná východiska
Zákonodárce splněním určitých zákonných předpokladů připouští, aby byl podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným případně představován kmenovým listem.
Kmenový list je
ex lege
výslovně označován jako
cenný papír
na řad1). Vzhledem k legislativní definici cenného papíru2) je tak možno vydat kmenový list výlučně jako listinu. Ostatně právní úprava ohledně kmenového listu zapovídá možnost vydat kmenový list jako zaknihovaný cenný papír3) a rovněž není přípustné, aby byl kmenový list veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu4).
S cenným papírem ve formě na řad, kterým je právě kmenový list, se pro jeho převod, a to vedle smlouvy a předání, pojí nutnost učinit i rubopis5).
Kmenové listy se musí vztahovat pouze k takovým podílům, jejichž převoditelnost není omezena nebo podmíněna6). Pouze u takového „zcela dispozičně volného“ podílu může, resp. musí, navíc společenská smlouva explicitně určit (připustit), že takový podíl může být představován kmenovým listem.
Pokud společenská smlouva připouští vznik různých druhů podílů, mu